Rzeszów, Polska

E-administracja

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Oferowana specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. W dobie postępu technologicznego oraz rozwoju informatyzacji i cyfryzacji następuje transformacja administracji "papierowej" na "elektroniczną", co rodzi zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pracowników zdolnych do wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu administracji elektronicznej. Wiedza, a zwłaszcza umiejętności zawodowe zdobyte w trakcie studiów w ramach przedmiotów podstawowych, dopełniona przedmiotami na specjalności E - administracja pozwoli na wykształcenie absolwenta zdolnego do samodzielnego, sprawnego wykonywania pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w zakresie np.: elektronicznego obiegu dokumentacji, komunikacji elektronicznej, usług administracji on - line.
Polityka Prywatności