Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Psychologia służb mundurowych

I stopnia licencjackie
Kierunek: Psychologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Charakterystyka:

  • Specjalność ma za zadanie wprowadzić studenta w zagadnienia psychologiczne związane z działaniem służb mundurowych. Podczas zajęć przedstawione zostaną praktyczne zastosowania psychologii w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w tym środowisku. Jest to przegląd sytuacji zawodowych psychologa współpracującego z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego, ze szczególnym naciskiem na wskazanie zastosowań psychologii w celu rozwiązywania problemów praktycznych występujących w służbach mundurowych.
  • Celem studiów jest uzyskanie podstawowych kompetencji w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia psychicznego poszkodowanych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, przekazanie wiedzy na temat psychopatologii i profilaktyki stresu z elementami konstruktywnej komunikacji i wyrażania emocji, dostarczenie wiedzy z zakresu wachlarza zachowań agresywnych i przemocowych oraz ćwiczenie umiejętności w radzeniu sobie z agresją osób poszkodowanych, dostarczenie wiedzy na temat istoty sporów i konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania, a przede wszystkim ćwiczenie konkretnych metod i technik takich jak: negocjacje czy mediacje.
  • Studia przeznaczone są dla studentów pracujących lub zamierzających podjąć pracę w służbach mundurowych (policja, służba więzienna, straż miejska, wojsko, straż pożarna, straż graniczna, służby celne), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, dla służb likwidujących zagrożenia powodowane działaniami terrorystycznymi. Zdobyta wiedza pozwoli w sposób efektywny wykorzystać uprawnienia i zasoby podmiotów związanych ze sferą bezpieczeństwa do skutecznego zabezpieczenia działań pracownika służb mundurowych na miejscu zdarzenia i poza nim, a także dla wszystkich chcących doskonalić swoje umiejętności specjalistyczne, zainteresowanych pracą na rzecz profilaktyki i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.

Dodatkowe informacje

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Polityka Prywatności