Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie kryzysowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
  • Służby rządowe i samorządowe potrzebują osób, które potrafią zarządzać zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy kształcimy takich specjalistów!
  • Ukończenie studiów licencjackich o specjalności zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przygotuje Cię do podjęcia pracy w roli doradcy, eksperta lub inspektora w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju oraz w instytucjach realizujących zadania obronne. Ponadto kończąc studia będziesz przygotowany do: podjęcia pracy w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego, w strukturach MSWiA, czy Ministerstwa Sprawiedliwości. Nauczysz się sprawnego zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji oraz posługiwania się  językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy a także językiem specjalistycznym, zawodowym.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Polityka Prywatności