Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie w administracji publicznej

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej o specjalności Zarządzanie w administracji publicznej może podjąć pracę między innymi w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem kierowniczych i koordynujących jednostek organizacyjnych; w agendach Unii Europejskiej oraz innych organizacji i instytucji międzynarodowych; w polskich i zagranicznych korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością czy marką; w firmach konsultingowych; w przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz działających w obszarze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Uzyskane wykształcenie pozwala mu również na podjęcie zatrudnienia w charakterze profesjonalnego pracownika partii politycznych i organizacji trzeciego sektora.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności