Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie w administracji publicznej

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej o specjalności Zarządzanie w administracji publicznej może podjąć pracę między innymi w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem kierowniczych i koordynujących jednostek organizacyjnych; w agendach Unii Europejskiej oraz innych organizacji i instytucji międzynarodowych; w polskich i zagranicznych korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością czy marką; w firmach konsultingowych; w przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz działających w obszarze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Uzyskane wykształcenie pozwala mu również na podjęcie zatrudnienia w charakterze profesjonalnego pracownika partii politycznych i organizacji trzeciego sektora.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności