Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kraków, Polska

Dziennikarstwo internetowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Akademii Ignatianum w Krakowie posiada podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa internetowego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich i publicystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwent potrafi rozpoznać zabiegi manipulacyjne i reagować na wszelkie przejawy łamania zasad bezpieczeństwa i dostępu do informacji w Internecie.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe zna główne platformy społecznego komunikowania oraz rozumie ich wpływ na kształtowanie postaw społecznych. Posiada on podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania portali internetowych jako medium przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych. Absolwent specjalności dziennikarstwo internetowe zna także zasady bezpieczeństwa i dostępu do informacji w Internecie.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe potrafi korzystać
z cyfrowych technologii informacyjnych oraz poruszać się w środowisku mediów internetowych. Potrafi on przygotować - merytorycznie i technicznie - internetowy serwis informacyjny, umie korzystać z platform social media (facebook, twitter, blogger) oraz potrafi odpowiednio wykorzystać je w pracy dziennikarza internetowego.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach portali internetowych. Potrafi m.in.: określić, wyselekcjonować i odpowiednio wykorzystać źródła informacji dziennikarskich, poprawnie posługiwać się podstawowymi gatunkami dziennikarstwa internetowego oraz edytować zdjęcia przeznaczone do publikacji w Internecie, przygotować a także realizować podstawowe internetowe gatunki publicystyczne.

Absolwent specjalności dziennikarstwo internetowe potrafi planować i realizować typowe projekty związane z internetową działalnością dziennikarską, promocyjną, marketingową i reklamową, a także zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe jest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających internetowych kanałów komunikacyjnych.

Przykłady zawodów

Przygotowuje reportaże radiowe, telewizyjne lub prasowe; wybiera temat reportażu i przeprowadza kwerendę źródłową oraz zbiera informacje od różnych osób mających związek z tematem reportażu; prezentuje na antenie radia lub telewizji, w prasie lub na portalach internetowych przygotowane reportaże.

Dodatkowe informacje

Dziennikarstwo
Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.
Dziennikarstwo internetowe
Dziennikarstwo internetowe (ang. online journalism) – przygotowywanie przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfiką internetu, i jego rozpowszechnianie za pośrednictwem internetu (a zwłaszcza portali, wortali, blogów, newsletterów, kanałów RSS itp.) do szerokiego grona odbiorców.
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo, o które tu przecież dzisiaj chodzi (…) chce podważyć swoje pewniki, żyje z dnia na dzień, karmi się sensacjami i nie znajduje albo nie daje sobie wystarczająco dużo czasu na to, by prześwietlić tło tych wszystkich zdarzeń, które w coraz krótszych odstępach wpędzają nas w niekończące się kryzysy.
Autor: Günter Grass, Kamienie Syzyfa, tłum. Piotr Buras, wyborcza.pl, 1 sierpnia 2011
Dziennikarstwo
(…) podstawową zasadą dziennikarstwa jest rzetelność.
Postać: Maria Majewska w serialu Samo Życie
Dziennikarstwo
Ale to jest tak, że najpierw z historią zmagają się dziennikarze. Z naszych artykułów korzystają filmowcy czy pisarze. Później dopiero przychodzą historycy. Zanim więc specjaliści zanalizują historię, to właśnie reżyserzy zajmują się podsumowaniem i to ich wersje najbardziej utrwalą się w świadomości ogółu, a nie te z książek czy artykułów: film bowiem ma większą siłę rażenia.
Autor: Wojciech Jagielski
Polityka Prywatności