Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent studiów kierunku Filologia angielska, specjalność Komunikacja międzykulturowa w biznesie posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje składające się na warsztat pracy lingwisty w organizacji międzynarodowej, redaktora anglojęzycznych tekstów biznesowych, pracownika ds. promocji, który potrafi wykorzystać media społecznościowe w celu nawiązania lub usprawnienia komunikacji międzykulturowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów anglosaskich. Absolwent posiada podstawową wiedzę na temat komunikacji międzykulturowej, zna specyfikę różnych form wypowiedzi w języku angielskim w obszarze komunikacji biznesowej oraz jest świadom tego, jaki wpływ mają decyzji stylistyczne na funkcję komunikacyjną tekstu; potrafi samodzielnie zredagować tekst specjalistyczny na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców; wykorzystuje kompetencje językowe w zakresie pisania tekstów w języka angielskiego do usprawnienia komunikacji międzykulturowej w organizacji

Dodatkowe informacje

Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
komunikacja międzykulturowa
Komunikacja międzykulturowa (ang. intercultural communication) – to wszelkie oddziaływania między różnymi kulturami mające na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy nimi i wzajemne poznanie. Brak tych kontaktów może prowadzić do nieznajomości innych kultur (szok kulturowy) i nieporozumień pomiędzy nimi (konflikt kultur). Komunikacja międzykulturowa to także badanie sytuacji, gdy pomiędzy ludźmi z różnych kręgów kulturowych zachodzi interakcja.
Polityka Prywatności