Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kraków, Polska

Filozofia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Podczas studiów I stopnia student nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych subdyscyplin filozoficznych. Posiada podstawową wiedzę o klasycznych i współczesnych nurtach filozoficznych, którą pogłębia w ramach wybranej przez siebie specjalizacji.

Absolwent posiada podstawową wiedzę o historycznych kontekstach powstania teorii filozoficznych. Potrafi identyfikować podstawowe rodzaje stosowanych metod i argumentacji oraz przeprowadzać ich wewnętrzną i zewnętrzną krytykę. Posiada umiejętność interpretacji i tłumaczenia podstawowych tekstów filozoficznych.

Absolwent zna różne tradycje religijne i kulturowe oraz związane z tym współczesne problemy dotyczące dialogu międzyreligijnego oraz międzykulturowego. Zna wpływ wartości chrześcijańskich na rozwój kultury i cywilizacji europejskiej. Posiada podstawową wiedzę na temat prawidłowości funkcjonowania struktur społecznych. Ma elementarną wiedzę na temat więzi społecznych i o prawidłowościach, którym podlegają. Studia filozoficzne wykształcają umiejętności racjonalnego i krytyczno - analitycznego myślenia. Uczą kompetencji i orientacji w różnych sektorach życia społecznego.

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie precyzyjnego wyrażania swoich myśli w mowie i piśmie. Dba o logiczną kulturę komunikowania i prowadzenia krytycznej dyskusji spełniającej naukowe standardy. Dostrzega rolę filozofii w kształtowaniu cywilizacji europejskiej. Absolwent zna język obcy przynajmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów filozoficznych może podejmować pracę w różnego rodzaju instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach, redakcjach. Praktyczne umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają absolwentowi pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, gdzie liczy się zdolność kreatywnego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów’.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na tym samym lub innym kierunku studiów. Posiada kompetencje do pełnienia różnorodnych ról społecznych oraz do podjęcia pracy w dziedzinach, które nie wymagają określonych studiów zawodowych. Dostrzega konieczność ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Przykłady zawodów

Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych: teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią), metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy, które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki, metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego i myślenia.

Dodatkowe informacje

Filozofia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki i etyki. Absolwent zna inne dyscypliny filozoficzne – ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do wybranej specjalności. Studia powinny przygotowywać do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, pełnienia różnorodnych ról społecznych i do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania.
Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Filozofia
Filozofia nie przestaje zadawać pytań. Wiara żyje odpowiedzią.
Autor: Anna Kamieńska
Filozofia
Cała filozofia istnieje tylko i wyłącznie dzięki dwuznaczności języka i na niej żeruje.
Autor: Hjalmar Söderberg, Doktor Glas
Filozofia
Kto próbuje wniknąć w Różę filozofów, nie mając klucza, jest jak człowiek, który chce chodzić, chociaż nie ma nóg.
Autor: Michael Maier

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201414
rok 201518
Liczba absolwentów
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201478,6%
absolwenci z roku 201566,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201450,0%21,4%
absolwenci z roku 201538,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
w I roku1,2%0,0%
w II roku1,2%0,0%
w III roku7,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
w I roku0,090,00
w II roku0,110,00
w III roku1,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,7510,60
absolwenci z roku 20154,455,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201464,3%50,0%7,1%
abs. z roku 201550,0%44,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
jakakolwiek praca39,3%41,7%
umowa o pracę28,0%37,5%
samo­zatrudnienie0,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
w I roku678 zł1 088 zł
w II roku822 zł1 249 zł
w III roku1 029 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
w I roku710 zł1 046 zł
w II roku860 zł1 245 zł
w III roku1 027 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
w I roku0,180,28
w II roku0,220,30
w III roku0,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności