Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdynia

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie w WSB?

  • Festiwal Przedsiębiorczości – cyklicznie organizowany przez WSB w Gdańsku, aby przybliżyć uczniom szkół ponadgimnazjalnych tematykę związaną z kompetencjami biznesowymi.
  • Microsoft dla kierunków biznesowych – platforma Microsoft Dynamics zapewnia studentom szeroką gamę praktycznych zagadnień z zakresu procesów gospodarczych, w tym zarządzania relacjami z klientem.
  • Forum Praktyki Gospodarczej – dzięki niemu będziesz mógł nawiązać współpracę z przedstawicielami świata biznesu, uczestniczyć w bezpłatnych seminariach i debatach.

Ocena programowa PKA

Data: 2018-01-25
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku zarządzanie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, siedem: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; kadra prowadząca proces kształcenia; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia; infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, a także opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, uzyskało ocenę „w pełni”.

Kryterium umiędzynarodowienie procesu kształcenia otrzymało ocenę „zadowalającą”
Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności