państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.gwsp.edu.pl
W programie studiów między innymi: W tym między innymi: Rachunkowość finansowa i podatkowa, Dokumentacja kadrowo-płacowa, Rozliczenie z US i ZUS, Sprawozdawczość finansowa

Celem kształcenia jest nabycie fachowej wiedzy jak i praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości oraz kadr i płac. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy oraz realizacji kariery zawodowej m.in. jako księgowy, samodzielny księgowy, specjalista do spraw rachunkowości, analityk finansowy, a także na stanowisku głównego księgowego, dyrektora finansowego. Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji absolwent może również uzyskać uprawnienia biegłego rewidenta lub audytora wewnętrznego. Celem jest także zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych, sporządzania sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań, w tym również przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowych oraz Płatnik. Absolwent potrafi interpretować i stosować przepisy prawa dotyczącego rachunkowości, prawa podatkowego oraz prawa pracy w zakresie kosztów wynagrodzeń. Ponadto absolwenci posiadają niezbędną wiedzę do analizowania bieżącej sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa. Po ukończeniu studiów absolwent znajduje zatrudnienie w działach księgowości i finansach przedsiębiorstw, w kancelariach doradców podatkowych i biegłych rewidentów, biurach rachunkowych i instytucjach finansowych, a także jednostkach publicznych, w tym między innymi w urzędach i izbach skarbowych i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zdobyta wiedza i umiejętności będą również niezbędne przy rozpoczęciu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat specjalności "Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac" znajdują się na stronie uczelni: http://www.gwsp.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/modern-business---zarzadzanie-i-rachunkowosc/rachunkowosc-praktyczna-z-elementami-kadr-i-plac

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.

Dodatkowe informacje

Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności