państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Psychologia menedżerska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.gwsp.edu.pl
W programie studiów między innymi: W tym między innymi: Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja, Psychologia ekonomiczna i społeczna, Systemy motywowania, Język perswazji

Celem specjalności jest profesjonalne funkcjonowanie absolwentów w szeroko rozumianym biznesie w zakresie wiedzy psychologicznej i umiejętności społecznych. Absolwent ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie psychologii menadżerskiej dla firm i instytucji. Dotyczy to w szczególności takich profesjonalnych kompetencji jak umiejętności autoprezentacji, komunikowania się, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, wywierania wpływu na ludzi. Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako menedżerowie, kierownicy zespołów, pracownicy biur obsługi klienta, sprzedawcy, specjaliści zatrudnieni w firmach branży usług Human Service. Mogą objąć stanowiska odpowiadające za planowanie zatrudnienia, rekrutacji i selekcji nowych pracowników w każdej firmie i instytucji. Absolwenci tej specjalności są również przygotowani do realizacji z powodzeniem ścieżki rozwoju polegającej na zakładaniu własnej firmy, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów wsparcia oferowanych nowym przedsiębiorcom. Po ukończeniu studiów możliwa jest także aktywność zawodowa w zakresie szkoleniowo-doradczym i eksperckim z wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia i umów cywilnoprawnych.

Szczegółowe informacje na temat specjalności "Psychologia menedżerska" znajdują się na stronie uczelni: http://www.gwsp.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/modern-business---zarzadzanie-i-rachunkowosc/psychologia-menedzerska

Przykłady zawodów

Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.

Dodatkowe informacje

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Psychologia
Psychologia pozwala nam zrozumieć wiele rzeczy, ale nie może mówić ludziom, jak żyć. Psychologia jest przede wszystkim nauką i korzysta z metod naukowych – niczego nie wie na pewno i o niczym nie powinna przesądzać. Może jedynie podpowiedzieć, jakimi drogami najłatwiej dotrzeć do celu, ale nie powie nam, do jakich celów dążyć.
Autor: Tomasz Witkowski
Polityka Prywatności