państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.gwsp.edu.pl
W programie studiów między innymi: Planowanie biznesu, Trening kreatywności i innowacji, Psychologia zarządzania, Zarządzanie zespołami ludzkimi, Negocjacje

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do planowania i zarządzania pracą jednostek organizacyjnych firm oraz do aktywnego uczestnictwa w prowadzeniu biznesu. Studiując Zarządzanie Firmą i Zasobami Ludzkimi student nabywa specjalistyczne kompetencje w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego personelu firmy. Student zdobędzie wiedzę w zakresie zarządzania i efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego. Podnosi swój potencjał innowacyjny i przedsiębiorczy jak również nabywa nowych umiejętności z zakresu negocjacji, zarządzania zmianą czy inicjatyw klastrowych.
Celem kształcenia jest również przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki zawodowej jako fachowego pracownika, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub rozwijającego pomysł biznesowy w oparciu o inicjatywy startupowe. Studenci są również przygotowani do przygotowania i realizacji projektów zarówno o charakterze biznesowym jak i publicznym czy społecznym. Absolwenci studiów mogą zajmować stanowiska kierownicze w zakresie podstawowych funkcji zarządzania firmą, tj. planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Mogą znaleźć zatrudnienie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi np. na stanowisku menedżera ds. zasobów ludzkich, dyrektora działu personalnego. Są przygotowani do pracy jako menadżerowie projektów lub specjaliści w firmie lub organizacji publicznej czy pozarządowej. Nabyte kompetencje pozwolą również na pracę w działach rozwoju, inwestycji, współpracy lub jako eksperci z zakresu planowania biznesu i strategii rozwoju organizacji. Równie ważna dla przyszłych pracodawców jest zdobyta przez absolwentów wiedza w zakresie rozpoznawania i pozyskiwania zewnętrznych partnerów oraz nowych możliwości finansowania działalności organizacji. Absolwenci tej specjalności są również przygotowani do realizacji z powodzeniem ścieżki rozwoju polegającej na samozatrudnieniu, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów wsparcia oferowanych nowym przedsiębiorcom. Po ukończeniu studiów możliwa jest także aktywność zawodowa w zakresie szkoleniowo-doradczym i eksperckim z wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia i umów cywilnoprawnych.

Szczegółowe informacje na temat specjalności "Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi" znajdują się na stronie uczelni: http://www.gwsp.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/modern-business---zarzadzanie-i-rachunkowosc/zarzadzanie-firma-i-zasobami-ludzkimi

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności