Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Socjologia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://rekrutacja.wsb.edu.pl/kierunek/socjologia
TRYB STUDIÓW: I-go stopnia
stacjonarne oraz niestacjonarne (6 semestrów)

UZYSKIWANY TYTUŁ: licencjat

Socjologia to jeden z najciekawszych i najbardziej wszechstronnych kierunków studiów humanistycznych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę z zakresu: socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych, ogólnej metodologii nauk, diagnozowania, wyjaśniania i interpretacji zjawisk społecznych, dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego.
 
Studenci kończąc studia dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych, analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji, wykorzystywania nowoczesnych metod i technik analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowych, jak ilościowych, z zastosowaniem programów komputerowych.
 
Absolwenci cechują się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i samokształcenia.
 
Gdzie szukać pracy?

 
Absolwent Socjologii jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i organizacjach non profit, głównie związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa tj.:
administracja samorządowa i rządowa, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, agencje reklamowe i public relations, media, ośrodki badania opinii publicznej, firmy i działy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Ocena programowa PKA

Data: 2012-07-05
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoki poziom kształcenia na kierunku ,,socjologia” prowadzonym na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na poziomie studiów pierwszego stopnia uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych – siedem uzyskało ocenę wyróżniającą, w tym kryteria odnoszące się do opisu zakładanych celów i efektów kształcenia ocenianego kierunku oraz systemu potwierdzającego ich osiąganie, programu studiów, realizującej go kadry naukowo-dydaktycznej, a także wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Wyróżniająco oceniono również koncepcję rozwoju ocenianego kierunku, infrastrukturę dydaktyczną i naukową oraz badania naukowe związane tematycznie z obszarem kształcenia, do którego został przyporządkowany oceniany kierunek studiów. Jako „w pełni” oceniono jedynie system wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się.
Socjologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit.
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności