Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Stosunki międzynarodowe

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Atuty studiów:

 • unikalne specjalności odpowiadające potrzebom rynku pracy (m.in. Handel międzynarodowy, Turystyka międzynarodowa),
 • prestiżowe certyfikaty językowe wymagane przez pracodawców (m.in. LCCI, TELC, TOEIC),
 • międzynarodowy program studencki Erasmus i Leonardo da Vinci (studia, praktyki i staże za granicą),
 • możliwość studiów w języku angielskim (specjalność: Internetional Business),
 • w programie studiów warsztaty, gry decyzyjne, case studies.

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe, posiada wiedzę z zakresu:

nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, mechanizmów funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i w świecie, społeczno-politycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań integracji europejskiej, jak też różnorodnych aspektów funkcjonowania jej struktur i instytucji, wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę przedmiotową o pojęcia z zakresu filozofii, socjologii, psychologii.

Dysponuje umiejętnościami:

 • pozwalającymi wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej,
 • analizy problemów społeczno-ekonomicznych kraju z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej,
 • posługiwania się pojęciami prawno-ekonomicznymi, skutecznego komunikowania się, przekonywania i negocjowania.
 • Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu stosunków międzynarodowych.
 • Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Gdzie szukać pracy?

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, organach wspólnotowych, ośrodkach informacyjnych oraz uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak:

 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji,
 • biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
 • przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną,
 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
 • absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe to także politycy i eksperci unijni.
Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych. Przedmiotem badań są wszelkie „stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”.
Polityka Prywatności