Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Biotechnologia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://ujk.edu.pl/

Ocena programowa PKA

Data: 2016-03-17
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „biotechnologia” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Spośród sześciu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych oceny programowej jedno uzyskało ocenę ,,wyróżniająco”, tj. jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych. Natomiast pozostałe kryteria jakościowe tj.: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzonych w jednostce badań naukowych zapewniających realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia; jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy, a także w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów - otrzymały ocenę „w pełni”.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada zatem przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Biotechnologia - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci poruszają się sprawnie na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie
Apeiron_220.gif

Nauka języka za granicą