Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Wzornictwo

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wst.com.pl
Wzornictwo jest jednym z najciekawszych i najbardziej kreatywnych kierunków prowadzonych na naszej Uczelni. Na tym kierunku zapoznasz się z tajnikami sztuki dotyczącymi projektowania ubioru oraz biżuterii. Jest to niełatwa sztuka, gdyż wymaga z jednej strony bardzo dużej kreatywności i uzdolnień plastycznych, a z drugiej strony umiejętności manualnych oraz technicznych potrzebnych do obsługi profesjonalnych programów graficznych, jak też maszyn i urządzeń szwalniczych.

SPECJALNOŚCI

 • Projektowanie ubioru
 • Projektowanie biżuterii

KANDYDAT NA WZORNICTWO POWINIEN:

 • Być osobą twórczą i kreatywną, której pasją jest moda,
 • Interesować się światowymi trendami modowymi w projektowaniu ubiorów oraz biżuterii,
 • Posiadać zdolności plastyczne, twórcze myślenie oraz poczucie estetyki.

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia na kierunku Wzornictwo rozwijają pasje, umożliwiają poznanie tajników świata mody oraz zasad jego funkcjonowania. Uczelnia współpracuje z wieloma znanymi projektantami na rynku rodzimym, jak i światowym, dzięki temu każdy ze studentów będzie mógł poznać różne techniki pracy. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale dzięki dużemu naciskowi na praktykę, w specjalistycznych pracowniach. Studenci mają do dyspozycji wysokiej klasy oprogramowania graficzne oraz nowoczesne systemy komputerowe przeznaczone do wspomagania procesów projektowania i konstrukcji odzieży. Studia na tym kierunku uczą i rozwijają umiejętności projektowania i konstrukcji ubioru, rysunku, fotografii, technik szycia oraz projektowania i wytwarzania biżuterii, jak też projektowania i wytwarzania akcesoriów i obuwia.

CZAS TRWANIA

3-letnie studia licencjackie (6 semestrów) stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent będzie posiadał umiejętność zaprojektowania i stworzenia własnej kolekcji lub jej elementów. Jednocześnie może profesjonalnie zajmować się modą w charakterze stylisty, krytyka mody bądź managera kolekcji.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Firmy odzieżowe
 • Agencje mody
 • Teatr
 • Telewizja
 • Własna działalność gospodarcza
 • Produkcje filmowe

Ocena programowa PKA

Data: 2015-10-08
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „wzornictwo” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium odnoszące się do infrastruktury dydaktycznej zostało spełnione na ocenę „wyróżniająco”, a kryteria odnoszące się do koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, prowadzenia badań naukowych (działalności artystycznej), systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości uzyskały ocenę „w pełni”.
Wzornictwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Powinien być przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych oraz działalności artystycznej.
Polityka Prywatności