Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja zapewniają studentowi przygotowanie do praktycznego wykorzystywania wiedzy o ustroju i funkcjach państwa, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz kierowania pracą zespołową. 

Studenci uczą się uruchomienia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, porozumiewania się w języku obcym w obszarze języka codziennego oraz fachowego. Podstawą kierunku jest nauka praktyczna. Słuchacze mogą wybrać dodatkowe przedmioty podstawowe i kierunkowe w celu zdobycia szerokiej wiedzy i kwalifikacji z zakresu administracji.

Kariera zawodowa Absolwenta

Absolwenci podejmują pracę przede wszystkim w administracji skarbowej i celnej, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, firmach konsultingowych i doradczych oraz we wszelkich komórkach organizacyjnych instytucji i firm, w których konieczna jest wiedza pogłębiona o znajomość problematyki finansów i podatków. 

Absolwent, dzięki wskazanym kompetencjom będzie przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania wiedzy prawnej oraz społeczno-gospodarczej w instytucjach i firmach niepublicznych.

Ocena programowa PKA

Data: 2014-03-06
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „administracja” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę ,,w pełni”, to znaczy kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju ocenianego kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności