Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Finanse i rachunkowość

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-10-22
inne oceny
Finanse i Rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk to kierunek, który pozwala studentom na zdobycie konkretnych umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej firmy oraz osiągnięcie sukcesu na szczeblach kierowniczych w dużych firmach, z uwzględnieniem instytucji finansowych i bankowych. Dyplom ukończenia studiów na tym kierunku uprawnia do ubiegania się, bez zdawania egzaminów  o certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Absolwent zdobywa solidną wiedzę ogólnoekonomiczną połączoną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości. Wiedza ta daje szansę skutecznego ubiegania się o atrakcyjną pracę w instytucjach finansowych i jednostkach budżetowych przedsiębiorstw. Dysponowanie wiedzą z zakresu zarządzania finansami i prowadzenia rachunkowości stwarza bardzo duże możliwości zatrudnienia.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszystkich rodzajach biznesu, w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych rynku kapitałowego, także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Dzięki praktycznym zajęciom szkoleni są specjaliści przygotowywani do prowadzenia księgowości oraz ksiąg handlowych, dokonywania rozliczeń podatkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.  Dzięki wszechstronnej wiedzy Absolwent może samodzielnie wykonywać zadania stawiane przed nim na każdym etapie kariery zawodowej.

Dodatkowe informacje

Finanse i rachunkowość - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych oraz umie znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować.
Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności