studialicencjackie.info
Łódź, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-06-09
inne oceny
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie
Dlaczego ZARZĄDZANIE w AHE to najlepszy wybór?
 • Poznasz współczesne metody kształcenia oparte na kreatywności i wydobywaniu z ludzi to co w nich najlepsze
 • Zrealizujesz programy kształcenia opracowane pod kątem przygotowania do zawodu
 • Odbędziesz praktyki w firmach różnych sektorów w kraju i za granicą
 • Będziesz studiował w modelu: "zrozum, stwórz, zrealizuj", a nie "wysłuchaj, naucz się i powtórz"
 • Ukierunkujemy Cię na Twoje indywidualne umiejętności i kompetencje
 • Będziesz się kształcił pod opieką czynnych praktyków.

Po studiach na kierunku ZARZĄDZANIE znajdziesz PRACĘ w:

 • firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki na stanowiskach menedżerów i specjalistów
 • administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych
 • firmach zajmujących się doradztwem personalnym
 • działach HR
 • jednostkach zajmujących się świadczeniem usług audytu wewnętrznego i kontroli
 • ramach własnej działalności gospodarczej

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201925
rok 202026
rok 202167
Liczba absolwentów
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201944,0%
absolwenci z roku 202030,8%
absolwenci z roku 202128,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201940,0%36,0%
absolwenci z roku 202030,8%15,4%
absolwenci z roku 202125,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,3%2,2%0,0%
w II roku0,0%0,0%
w III roku0,0%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,370,300,00
w II roku0,000,00
w III roku0,00
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20193,684,63
absolwenci z roku 20203,234,57
absolwenci z roku 20210,690,10
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201976,0%64,0%8,0%
abs. z roku 202076,9%69,2%11,5%
abs. z roku 202152,3%47,8%4,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca71,0%71,2%50,0%
umowa o pracę59,7%61,5%46,3%
samo­zatrudnienie8,0%9,3%4,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku6 041 zł5 319 zł7 742 zł
w II roku6 001 zł6 973 zł
w III roku6 865 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku6 418 zł5 651 zł7 938 zł
w II roku6 935 zł6 964 zł
w III roku7 152 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AHE, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,100,901,29
w II roku1,001,12
w III roku1,06
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AHE, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie

Polityka Prywatności