studialicencjackie.info
Łódź, Polska

Filologia polska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-10-21
inne oceny
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Praca ze słowem, słów cięcie-gięcie.
Dla kreatywnych, z otwartymi głowami. Dla tych, którzy już wiedzą, czego chcą od życia i dla tych, którzy czekają na jakąś podpowiedź.
Dla osób, które chcą wykorzystać swój potencjał intelektualny w pracy zawodowej.

Nauczymy Cię, jak za pomocą języka, gestu i obrazu wpłynąć na odbiorcę. Dowiesz się, jak multisensorycznie odbierać kulturę i jak słowem wykreować całkiem nową rzeczywistość. Uwrażliwimy Cię na to, co piękne i wartościowe w kulturze. Zaczniesz wyraźniej dostrzegać zjawiska niepotrzebne, błędne i nijakie.

W trakcie studiów na kierunku filologia polska przygotowujemy zawodowców, pracujących w agencjach reklamowych i public relations, mediach, wydawnictwach, instytucjach związanych z kulturą.
Specjalistów od efektywnej komunikacji: wygadanych, oczytanych i świadomych własnej wartości na rynku pracy.

Przykłady zawodów

Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu język polski w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Dodatkowe informacje

Filologia polska - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych.
Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności