Łódź, Polska

Kulturoznawstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.ahe.lodz.pl/kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo w AHE w Łodzi to wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwalające aktywnie uczestniczyć w kulturze – rozumieć ją, tworzyć, organizować i promować. Ofertę studiów na kulturoznawstwie kierujemy do wszystkich, którzy pragną w aktywny sposób uczestniczyć w kształtowaniu kultury. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozumienia i interpretowania najważniejszych zjawisk w kulturze współczesnej. Przygotujemy Cię do pracy w kinach, teatrach, galeriach sztuki, domach kultury, muzeach. Nauczymy organizacji wystaw, festiwali i koncertów.

W trakcie studiów poznasz m.in. historię kultury i sztuki, filozofię i socjologię kultury. Będziesz też uczestniczyć w wykładach gościnnych, warsztatach oraz spotkaniach ze znanymi postaciami kultury. Zaplecze techniczne uczelni pozwala na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem m.in. sali kinowej oraz pracowni multimedialnych.

Dodatkowe informacje

Kulturoznawstwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent studiów powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Znać zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury. Powinien znać i rozumieć współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie, jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie. Powinien legitymować się wiedzą z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki. Powinien nabyć umiejętności animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury.
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201516
rok 201614
rok 201713
rok 201810
rok 201915
Liczba absolwentów
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201537,5%
absolwenci z roku 201628,6%
absolwenci z roku 201746,2%
absolwenci z roku 201830,0%
absolwenci z roku 201933,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201537,5%25,0%
absolwenci z roku 201621,4%14,3%
absolwenci z roku 201746,2%30,8%
absolwenci z roku 201830,0%0,0%
absolwenci z roku 201933,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku15,1%2,4%14,1%1,7%12,8%
w II roku15,6%6,0%23,1%0,0%
w III roku8,3%0,0%21,8%
w IV roku8,3%1,2%
w V roku4,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,570,211,730,703,42
w II roku2,890,513,350,00
w III roku2,090,003,34
w IV roku1,560,22
w V roku0,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20153,073,46
absolwenci z roku 20160,204,40
absolwenci z roku 20173,670,78
absolwenci z roku 20184,001,80
absolwenci z roku 20190,830,73
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201581,2%75,0%6,2%
abs. z roku 201671,4%57,1%0,0%
abs. z roku 201784,6%69,2%7,7%
abs. z roku 201850,0%50,0%0,0%
abs. z roku 201980,0%73,3%13,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca62,0%67,3%65,4%50,0%62,8%
umowa o pracę48,4%56,5%54,5%41,7%56,7%
samo­zatrudnienie3,6%0,0%7,7%0,0%7,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 883 zł2 991 zł2 663 zł3 072 zł3 084 zł
w II roku2 364 zł3 468 zł3 469 zł3 290 zł
w III roku2 483 zł3 725 zł3 446 zł
w IV roku2 496 zł3 058 zł
w V roku3 237 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 064 zł3 562 zł3 009 zł2 888 zł3 316 zł
w II roku2 383 zł3 588 zł3 873 zł3 253 zł
w III roku2 689 zł3 625 zł3 907 zł
w IV roku2 462 zł3 029 zł
w V roku3 288 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,460,720,580,620,61
w II roku0,550,790,700,62
w III roku0,550,740,67
w IV roku0,500,54
w V roku0,60
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności