studialicencjackie.info
Ostrowiec Świętokrzyski, Polska

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-12-07
inne oceny

Absolwent   kierunku   bezpieczeństwo   narodowe   posiada   ogólną   wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę bezpieczeństwa i jego uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Umie rozwiązywać problemy zawodowe,  gromadzić,  przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Studia przygotowują do pracy zawodowej i podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent ma wiedzę ogólną interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe – stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.
Bezpieczeństwo
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…
Autor: George Eliot
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Kiedy szczęście, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie drugiej osoby jest dla ciebie tak samo (lub bardziej) ważne jak twoje własne, wtedy możesz powiedzieć, że kochasz tę osobę.
Autor: Harry Stack Sullivan

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201463
rok 201532
rok 201623
rok 201725
rok 201911
rok 202212
Liczba absolwentów
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201525,0%
absolwenci z roku 201643,5%
absolwenci z roku 201748,0%
absolwenci z roku 201963,6%
absolwenci z roku 202283,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201528,1%21,9%
absolwenci z roku 201639,1%34,8%
absolwenci z roku 201748,0%32,0%
absolwenci z roku 201945,5%9,1%
absolwenci z roku 202275,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
w I roku21,4%21,9%14,5%23,3%22,0%13,2%
w II roku11,5%9,4%4,7%19,7%25,0%
w III roku9,4%6,0%10,1%13,7%5,3%
w IV roku8,3%11,5%8,7%18,3%6,8%
w V roku5,2%1,3%5,1%19,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
w I roku1,241,531,092,252,101,41
w II roku0,740,830,381,902,46
w III roku0,760,560,951,410,72
w IV roku0,781,070,891,890,46
w V roku0,520,160,611,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,128,59
absolwenci z roku 20157,7511,12
absolwenci z roku 20163,834,87
absolwenci z roku 20176,8612,75
absolwenci z roku 20194,004,70
absolwenci z roku 20221,001,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201479,4%61,9%4,8%
abs. z roku 201571,9%56,2%6,2%
abs. z roku 201682,6%78,3%0,0%
abs. z roku 201776,0%48,0%8,0%
abs. z roku 201972,7%72,7%0,0%
abs. z roku 2022100,0%100,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
jakakolwiek praca63,6%59,4%75,7%50,3%60,6%81,2%
umowa o pracę51,1%41,7%69,2%34,0%60,6%78,5%
samo­zatrudnienie3,0%4,4%0,0%6,7%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2022
w I roku1 882 zł2 117 zł2 678 zł1 876 zł3 218 zł3 791 zł
w II roku2 281 zł2 554 zł2 820 zł2 279 zł3 310 zł
w III roku2 506 zł2 984 zł3 499 zł2 826 zł3 964 zł
w IV roku2 695 zł3 305 zł3 747 zł3 015 zł4 428 zł
w V roku3 312 zł3 689 zł3 957 zł3 662 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2022
w I roku2 224 zł2 276 zł2 797 zł2 104 zł3 218 zł3 414 zł
w II roku2 400 zł2 544 zł2 777 zł2 501 zł3 364 zł
w III roku2 596 zł3 117 zł3 456 zł2 850 zł4 240 zł
w IV roku2 768 zł3 397 zł3 867 zł3 252 zł4 361 zł
w V roku3 330 zł3 861 zł3 892 zł3 862 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - ANSG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
w I roku0,570,610,740,490,730,61
w II roku0,670,700,740,560,69
w III roku0,700,770,840,650,73
w IV roku0,710,800,840,640,74
w V roku0,810,820,830,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ANSG, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności