studialicencjackie.info
Płock, Polska

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-02-28
inne oceny
Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym. Przygotowywany jest do pracy i służby w instytucjach, formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa. Absolwenci będący przedstawicielami tzw. służb mundurowych zdobyte umiejętności i wiedzę będą mogli wykorzystać w swej dotychczasowej pracy, podnosząc swoje kwalifikacje. W programie studiów realizowane są przedmioty odnoszące  się do bezpieczeństwa Polski i międzynarodowego. Absolwent zna zagadnienia związane z systemami politycznymi i zarządzaniem kryzysowym.
W programie studiów odnaleźć można przedmioty takie jak ochrona informacji niejawnych i wiadomości prawnie chronionych, dyplomacja i służba zagraniczna, czy wiedza o państwie i prawie.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent ma wiedzę ogólną interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe – stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad
Bezpieczeństwo
Brytyjski rząd narzucił w 2002 kolejom surowe normy bezpieczeństwa. W związku z czym bilety podrożały. W związku z czym ludzie przesiedli się do samochodów, podróżowanie którymi jest średnio 25 razy mniej bezpieczne od jazdy pociągiem. W związku z czym więcej ludzi zginęło w podróży – a wszystko to dla bezpieczeństwa.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014106
rok 201585
rok 201679
rok 201771
rok 201869
rok 201918
rok 202028
rok 202122
Liczba absolwentów
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201558,8%
absolwenci z roku 201653,2%
absolwenci z roku 201749,3%
absolwenci z roku 201852,2%
absolwenci z roku 201933,3%
absolwenci z roku 202053,6%
absolwenci z roku 202145,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201560,0%44,7%
absolwenci z roku 201651,9%38,0%
absolwenci z roku 201750,7%31,0%
absolwenci z roku 201850,7%36,2%
absolwenci z roku 201933,3%22,2%
absolwenci z roku 202050,0%25,0%
absolwenci z roku 202145,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku10,7%10,3%9,5%4,9%6,8%4,2%1,5%2,7%
w II roku6,5%8,0%5,1%4,5%3,3%0,0%3,6%
w III roku6,4%7,7%6,3%4,2%1,9%2,3%
w IV roku5,8%4,7%6,1%2,6%0,4%
w V roku4,9%5,7%6,0%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,610,740,770,490,680,680,150,42
w II roku0,420,610,490,480,340,000,25
w III roku0,490,780,590,580,160,20
w IV roku0,540,460,590,390,06
w V roku0,480,550,620,35
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,875,90
absolwenci z roku 20152,826,97
absolwenci z roku 20163,084,89
absolwenci z roku 20172,964,39
absolwenci z roku 20181,472,23
absolwenci z roku 20192,502,61
absolwenci z roku 20200,481,81
absolwenci z roku 20210,101,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201491,5%79,2%4,7%
abs. z roku 201589,4%72,9%8,2%
abs. z roku 201689,9%79,7%6,3%
abs. z roku 201793,0%83,1%8,5%
abs. z roku 201892,8%88,4%2,9%
abs. z roku 201994,4%88,9%0,0%
abs. z roku 202096,4%89,3%0,0%
abs. z roku 202190,9%77,3%4,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca82,0%81,2%77,1%83,9%86,5%80,6%92,9%84,5%
umowa o pracę71,5%67,7%68,5%73,1%84,1%79,2%84,5%75,4%
samo­zatrudnienie3,2%6,6%2,8%8,5%1,7%0,0%0,0%0,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 946 zł2 845 zł2 811 zł4 414 zł3 876 zł3 676 zł4 160 zł4 804 zł
w II roku3 054 zł3 287 zł3 304 zł5 309 zł4 646 zł4 194 zł5 030 zł
w III roku3 485 zł3 570 zł3 857 zł5 401 zł4 912 zł4 889 zł
w IV roku4 080 zł4 033 zł4 409 zł6 451 zł5 305 zł
w V roku4 489 zł4 627 zł4 828 zł7 002 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 190 zł3 190 zł3 010 zł4 491 zł3 944 zł3 841 zł4 453 zł5 131 zł
w II roku3 285 zł3 492 zł3 486 zł5 622 zł4 598 zł4 176 zł5 030 zł
w III roku3 603 zł3 711 zł3 911 zł5 580 zł4 904 zł4 839 zł
w IV roku4 165 zł4 155 zł4 508 zł6 587 zł5 323 zł
w V roku4 537 zł4 707 zł4 853 zł7 177 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - SWPW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,800,740,741,010,870,780,760,78
w II roku0,790,820,811,100,960,800,83
w III roku0,860,810,881,060,930,85
w IV roku0,940,850,931,170,90
w V roku0,960,930,931,14
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SWPW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności