Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Finanse i rachunkowość

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

Dla kogo Finanse i Rachunkowość?
Lubisz matematykę? Twoją mocną stroną jest umiejętność logicznego myślenia? Marzysz o pracy w banku lub innej instytucji finansowej? Może po prostu widzisz siebie w dziale finansowym w jakiejś korporacji? Jeśli tak, to ten kierunek jest stworzony dla Ciebie!

Sylwetka absolwenta
Kierunek kształci specjalistów, którzy przygotowani są do rejestracji i analizy zdarzeń gospodarczych. Absolwenci posiadać będą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

Dlaczego w Bankowej?
Finanse i Rachunkowość to kierunek, od którego Wyższa Szkoła Bankowa zaczęła kształcić studentów. Przez 17 lat Uczelnia realizowała projekty badawcze, publikowała rezultaty badań z zakresu finansów i rachunkowości, dbała o rozwój kadry naukowo dydaktycznej. Umożliwiło to przygotowanie profesjonalnie prowadzonych zajęć i wzbogacenie ich o aktualną i interesującą młodych ludzi wiedzę. Wykładowcy kierunku Finanse i Rachunkowość to grono doświadczonych naukowców i praktyków życia gospodarczego. Są to m.in. pracownicy urzędów skarbowych, domów maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych czy banków. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu należy do szkół uczestniczących w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w bankowości polskiej.

Ocena programowa PKA

Data: 2017-04-20
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku finanse i rachunkowość studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę „w pełni”.
Finanse i rachunkowość - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych oraz umie znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować.
Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności