Poznań, Polska

Psychologia w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

Dlaczego warto studiować Psychologię w biznesie w WSB w Poznaniu?

  • Oferujemy Ci interdyscyplinarny kierunek: po jego ukończeniu będziesz posiadał wiedzę z psychologii ukierunkowaną na potrzeby bizesu.
  • Połączenie edukacji stricte biznesowej z umiejętnościami miękkimi z obszaru psychologii stanowi atrakcyjną i docenianą przez rynek pracy ścieżkę.
  • Mamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu z obszaru ekonomii i zarządzania oraz bliskie kontakty z szeroko rozumianym biznesem. Ponadto od lat w WSB funkcjonują specjalności z pogranicza psycholgii: psychologia w zarzą- dzaniu, coaching i rozwój zawodowy, zarządzanie zasobami ludzkimi cieszące się zainteresowaniem studentów. Zajęcia prowadzą tam praktycy - psychologowie przygotowani do kształcenia na kierunku psychologia w biznesie.
  • Człowiek w pracy, a szerzej w otoczeniu biznesowym, to nie tylko liczby, wynagrodzenie, efektywność. Praca z ludźmi wymaga wykorzystania umiejętności miękkich. Pomożemy Ci je uzyskać!

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku będziesz:

  • stanowić bezpośrednie wsparcie menedżerów z deficytem umiejętności miękkich
  • sprawnie zarządzać ludźmi i zespołami, w tym właściwie dobierać kadry
  • efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem • rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem pieniądza, wartości, inwestycji i zachowania na rynkach finansowych
  • wykorzystywać mechanizmy wywierania wpływu, w tym do skutecznych negocjacji i mediacji
  • rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem interpersonalnym
  • skutecznie kierować zespołem • aktywnie rozwiązywać problemy i konflikty związane z pracą

Przykłady zawodów

Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.

Dodatkowe informacje

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Psychologia
Psychologia pozwala nam zrozumieć wiele rzeczy, ale nie może mówić ludziom, jak żyć. Psychologia jest przede wszystkim nauką i korzysta z metod naukowych – niczego nie wie na pewno i o niczym nie powinna przesądzać. Może jedynie podpowiedzieć, jakimi drogami najłatwiej dotrzeć do celu, ale nie powie nam, do jakich celów dążyć.
Autor: Tomasz Witkowski
Polityka Prywatności