studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-10-20
inne oceny
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/zarzadzanie/
Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Wykształcona zdolność diagnozowania i analizowania problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz umiejętność skutecznego komunikowania się i negocjowania, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, kierownika przedsiębiorstwa, kierownika w strukturach bezpieczeństwa państwa. 

Absolwent posiadający wiedzę teoretyczną, jak i zdolności praktyczne będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/zarzadzanie/

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/zarzadzanie/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201416
rok 201510
rok 201623
rok 201738
rok 201927
rok 202016
rok 202212
Liczba absolwentów
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/zarzadzanie/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201550,0%
absolwenci z roku 201660,9%
absolwenci z roku 201747,4%
absolwenci z roku 201929,6%
absolwenci z roku 202056,2%
absolwenci z roku 202241,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201540,0%20,0%
absolwenci z roku 201660,9%47,8%
absolwenci z roku 201747,4%42,1%
absolwenci z roku 201929,6%29,6%
absolwenci z roku 202056,2%43,8%
absolwenci z roku 202233,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/zarzadzanie/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku1,6%2,5%2,5%6,6%0,6%2,1%0,0%
w II roku4,7%0,0%0,4%4,6%0,0%0,0%
w III roku0,0%0,0%0,0%3,5%0,0%0,0%
w IV roku1,0%0,0%4,0%4,8%1,5%
w V roku0,5%2,5%9,1%1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,100,250,911,030,060,540,00
w II roku0,590,000,201,090,000,00
w III roku0,000,000,000,960,000,00
w IV roku0,200,001,791,791,13
w V roku0,120,793,230,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/zarzadzanie/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,005,53
absolwenci z roku 20154,708,25
absolwenci z roku 20161,523,52
absolwenci z roku 20171,351,69
absolwenci z roku 20190,260,56
absolwenci z roku 20200,070,40
absolwenci z roku 20220,090,30
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201481,2%75,0%6,2%
abs. z roku 201580,0%60,0%20,0%
abs. z roku 201695,7%82,6%13,0%
abs. z roku 201794,7%86,8%13,2%
abs. z roku 2019100,0%92,6%14,8%
abs. z roku 202093,8%93,8%6,2%
abs. z roku 202291,7%83,3%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca76,6%74,2%90,6%82,7%96,3%91,7%88,9%
umowa o pracę69,3%50,0%77,9%76,1%87,0%85,9%71,5%
samo­zatrudnienie6,2%20,0%8,0%10,5%12,3%3,1%8,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/zarzadzanie/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku2 982 zł2 533 zł4 116 zł4 182 zł3 718 zł3 710 zł4 404 zł
w II roku3 031 zł2 496 zł4 645 zł4 878 zł3 979 zł3 986 zł
w III roku3 568 zł2 466 zł4 604 zł4 655 zł4 869 zł5 044 zł
w IV roku4 108 zł3 345 zł4 657 zł5 056 zł5 435 zł
w V roku4 477 zł3 474 zł5 165 zł5 461 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku2 935 zł2 419 zł4 337 zł4 274 zł3 663 zł3 723 zł4 595 zł
w II roku3 046 zł3 241 zł4 640 zł4 719 zł4 091 zł4 004 zł
w III roku3 590 zł3 228 zł4 601 zł4 680 zł4 831 zł4 993 zł
w IV roku4 160 zł4 081 zł4 640 zł5 112 zł5 451 zł
w V roku4 598 zł4 187 zł5 368 zł5 656 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,860,741,000,990,780,680,74
w II roku0,830,701,081,100,780,64
w III roku0,930,631,000,980,860,73
w IV roku1,000,740,981,000,84
w V roku1,010,731,010,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/zarzadzanie/

Kontakt:

Adres główny uczelni:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności