studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Pedagogika

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-09-03
inne oceny
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/pedagogika/

Absolwent kierunku: posiada podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do zrozumienia mechanizmów rządzących kształceniem i wychowaniem oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań współczesnej, dynamicznie rozwijającej się edukacji. Posiadając kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, potrafi poruszać się w różnych obszarach działań edukacyjnych, zarówno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społecznej, jak i organizacjach rządowych i pozarządowych.

Wyposażony w specjalistyczny aparat pojęciowy i diagnostyczny jest rzetelnie przygotowany do zawodu, a uwrażliwienie humanistyczne i umiejętności refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość edukacyjną XXI wieku ułatwiają przyjęcie postawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w społeczeństwie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

Przedmioty kształcenia podstawowego, to między innymi:

  • Filozofia
  • Kultura języka z retoryką
  • Psychologia ogólna
  • Technologia pracy umysłowej

Przedmioty kierunkowe, to między innymi:

  • Historia myśli pedagogicznej
  • Patologie społeczne
  • Profilaktyka społeczna
  • Teoretyczne podstawy kształcenia

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/pedagogika/

Dodatkowe informacje

Pedagogika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/pedagogika/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201440
rok 201543
rok 201691
rok 201777
rok 201878
rok 201963
rok 202076
rok 202138
Liczba absolwentów
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/pedagogika/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201543,6%
absolwenci z roku 201663,7%
absolwenci z roku 201774,1%
absolwenci z roku 201865,7%
absolwenci z roku 201975,2%
absolwenci z roku 202070,9%
absolwenci z roku 202161,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201540,8%28,8%
absolwenci z roku 201658,2%31,8%
absolwenci z roku 201774,1%43,7%
absolwenci z roku 201865,7%50,9%
absolwenci z roku 201969,7%51,0%
absolwenci z roku 202068,8%38,8%
absolwenci z roku 202159,4%6,2%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/pedagogika/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,5%1,1%6,4%11,0%4,1%1,5%5,8%1,2%
w II roku2,3%3,1%3,3%7,1%4,3%2,4%4,4%
w III roku1,7%3,0%1,7%4,7%5,3%2,3%
w IV roku1,5%1,2%1,9%6,2%4,4%
w V roku2,5%0,7%2,1%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,500,150,861,820,390,481,680,26
w II roku0,370,610,750,810,920,671,64
w III roku0,260,830,550,350,990,35
w IV roku0,410,380,371,130,67
w V roku0,420,430,310,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/pedagogika/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,535,88
absolwenci z roku 20154,364,55
absolwenci z roku 20165,717,56
absolwenci z roku 20172,945,78
absolwenci z roku 20181,523,52
absolwenci z roku 20191,822,83
absolwenci z roku 20201,121,55
absolwenci z roku 20210,840,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201493,0%85,1%9,6%
abs. z roku 201583,4%81,5%5,5%
abs. z roku 201678,2%74,1%3,4%
abs. z roku 201790,6%83,0%1,0%
abs. z roku 201892,2%83,4%4,9%
abs. z roku 201992,3%83,1%7,9%
abs. z roku 202093,8%89,4%7,4%
abs. z roku 202189,0%89,0%1,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca76,1%77,0%69,5%78,7%83,2%84,9%89,5%85,1%
umowa o pracę65,4%73,7%62,4%73,4%74,7%75,4%83,7%83,1%
samo­zatrudnienie8,0%3,5%2,9%1,0%3,4%7,7%5,1%1,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/pedagogika/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 031 zł2 477 zł2 484 zł2 533 zł3 055 zł2 888 zł3 765 zł3 573 zł
w II roku2 462 zł2 937 zł2 964 zł3 012 zł3 364 zł3 409 zł4 281 zł
w III roku2 880 zł3 307 zł3 613 zł3 556 zł3 848 zł3 797 zł
w IV roku3 232 zł3 585 zł3 968 zł3 832 zł4 058 zł
w V roku3 451 zł3 456 zł4 366 zł4 433 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 047 zł2 556 zł2 559 zł2 703 zł3 186 zł3 036 zł3 733 zł3 607 zł
w II roku2 637 zł3 050 zł3 080 zł3 092 zł3 451 zł3 470 zł4 312 zł
w III roku3 262 zł3 537 zł3 569 zł3 561 zł3 862 zł3 990 zł
w IV roku3 542 zł3 662 zł3 947 zł3 850 zł4 114 zł
w V roku3 672 zł3 441 zł4 400 zł4 413 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,520,650,600,620,690,570,720,63
w II roku0,610,730,660,690,710,630,75
w III roku0,660,770,750,750,740,64
w IV roku0,700,770,780,750,72
w V roku0,700,700,800,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie WSBezp Poznań:
www.wsb.net.pl/poznan/studia-i-stopnia/pedagogika/

Kontakt:

Adres główny uczelni:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności