Poznań, Polska

Techniki dentystyczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Na tym kierunku możesz także wybrać kształcenie ze ścieżką higienistka stomatologiczna (tylko dla studiów stacjonarnych).

Nauka na kierunku Higienistka stomatologiczna realizowana jest w ramach kształcenia policealnego w Wielkopolskiej Szkole Medycznej.

Dla kogo Techniki Dentystyczne?

Dobrze wyszkoleni technicy dentystyczni są nieodzowni we współczesnej stomatologii. Kierunek ten jest szczególnie polecany dla osób posiadających zdolności manualne i lubiących precyzyjne zajęcia, a do tego z wyobraźnią przestrzenną. Technik dentystyczny to zawód niosący pomoc ludziom – przywracając im piękny uśmiech. Absolwenci potrafią wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza.

TECHNICY DENTYSTYCZNI STANOWIĄ PODPORĘ ORTODONCJI, STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ I PROTEKTYKI.

Co zyskujesz studiując we WSEiT Techniki Dentystyczne?

  • Tytuł licencjata i praktyczne przygotowanie do wykonywania ciekawego zawodu o profilu medycznym
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na preferencyjnych warunkach i zdobycia certyfikatów podczas specjalistycznych szkoleń dla techników dentystycznych
  • Ćwiczenia w laboratoriach protetycznych wyposażonych w najlepszy sprzęt i materiały do wykonywania prac dentystycznych
  • Udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych,by czerpać wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju technik i materiałów protetycznych
  • Zajęcia z doskonałymi praktykami – technikami dentystycznymi i doświadczonymi wykładowcami akademickimi
  • Dalszy rozwój w Studenckim Kole Naukowym

Techniki Dentystyczne to kierunek łączący w sobie wiedzę z zakresu technik dentystycznych, nauk o zdrowiu oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Podczas nauki student nabędzie umiejętności naprawy uzupełnień aparatów protetycznych i ortodontycznych oraz ich projektowania. Pozna nowoczesne technologie wykonywania tych prac, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Program studiów został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r.

Podjęcie studiów na tym kierunku zapewnia zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych. Tym samym po zakończeniu nauki możliwe jest wykonywanie pracy na samodzielnym stanowisku w laboratoriach protetycznych lub ortodontycznych bądź prowadzenie własnej pracowni techniczno-dentystycznej.

Dodatkowe informacje

Techniki dentystyczne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Powinien umieć wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej – w zespole stomatologicznym.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201731
Liczba absolwentów
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201735,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201729,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2017
w I roku15,9%
w II roku
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2017
w I roku3,44
w II roku
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20173,024,26
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201771,0%51,6%6,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2017
jakakolwiek praca50,2%
umowa o pracę31,6%
samo­zatrudnienie4,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
absolwenci
2017
w I roku1 661 zł
w II roku
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
absolwenci
2017
w I roku1 915 zł
w II roku
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2017
w I roku0,39
w II roku
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności