studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Dietetyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Na kierunku dietetyka studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw dietetycznych oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. 

Kierunek przygotowuje m.in. do: kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. 

Absolwenci Uczelni znajdą zatrudnienie w: 
poradniach dietetycznych, szpitalach, sanatoriach, SPA, restauracjach dietetycznych, firmach cateringowych, firmach produkujących zdrową żywność, inspekcjach sanitarnych, żłobkach, przedszkolach oraz domach pomocy społecznej.

Program studiów przewiduje 700 godzin praktyk zawodowych w ośrodkach prowadzących żywienie dietetyczne, żywienie zbiorowe oraz zakładach przemysłu spożywczego.

Przykłady zawodów

dietetyka
Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.

Dodatkowe informacje

Dietetyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Absolwenci studiów powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi.
Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
  • zasadami żywienia człowieka zdrowego
  • zasadami żywienia człowieka chorego
  • oceny stanu odżywienia
  • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
  • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
  • biochemicznymi podstawami żywienia
  • prowadzenia edukacji żywieniowej
  • psychologią żywienia
  • technologiami gastronomicznymi.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201493
rok 201579
rok 201689
rok 201768
rok 201864
rok 201943
rok 202055
rok 202143
Liczba absolwentów
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201554,5%
absolwenci z roku 201661,8%
absolwenci z roku 201752,9%
absolwenci z roku 201851,5%
absolwenci z roku 201951,2%
absolwenci z roku 202060,0%
absolwenci z roku 202155,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201553,2%34,2%
absolwenci z roku 201660,7%42,7%
absolwenci z roku 201752,9%38,2%
absolwenci z roku 201851,5%43,7%
absolwenci z roku 201946,5%30,2%
absolwenci z roku 202052,7%30,9%
absolwenci z roku 202153,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku9,6%6,0%4,5%6,0%3,9%6,6%2,3%3,3%
w II roku5,3%3,7%2,9%3,7%4,6%6,2%2,9%
w III roku8,0%3,8%1,9%3,6%6,2%7,4%
w IV roku5,3%7,3%1,7%4,7%3,4%
w V roku4,6%10,0%4,7%1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,060,601,061,141,161,800,410,78
w II roku0,900,640,920,631,791,290,62
w III roku1,051,170,311,391,591,10
w IV roku1,201,820,351,170,83
w V roku1,153,891,440,53
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,2613,25
absolwenci z roku 20158,2114,65
absolwenci z roku 20169,0712,94
absolwenci z roku 20176,9710,66
absolwenci z roku 20186,498,57
absolwenci z roku 20194,373,44
absolwenci z roku 20202,084,49
absolwenci z roku 20210,771,28
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201475,3%57,0%17,2%
abs. z roku 201572,2%53,2%11,4%
abs. z roku 201671,9%52,8%13,5%
abs. z roku 201776,5%61,8%8,8%
abs. z roku 201873,4%61,0%9,4%
abs. z roku 201983,7%72,1%14,0%
abs. z roku 202083,6%54,5%23,6%
abs. z roku 202181,4%65,1%16,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca55,1%55,9%56,9%61,5%60,6%72,3%71,7%71,3%
umowa o pracę38,8%41,6%39,1%50,6%49,4%58,9%46,8%56,8%
samo­zatrudnienie10,5%8,3%9,2%5,1%6,2%9,5%20,8%10,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 606 zł1 823 zł2 044 zł2 237 zł2 193 zł2 432 zł3 254 zł3 259 zł
w II roku1 954 zł2 000 zł2 145 zł2 672 zł2 567 zł3 139 zł3 824 zł
w III roku2 336 zł2 245 zł2 684 zł2 754 zł3 040 zł3 263 zł
w IV roku2 822 zł2 664 zł2 744 zł3 228 zł3 098 zł
w V roku2 912 zł2 899 zł2 881 zł3 788 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 802 zł2 005 zł2 145 zł2 353 zł2 513 zł2 577 zł3 800 zł3 807 zł
w II roku2 197 zł2 062 zł2 305 zł2 772 zł2 943 zł3 110 zł4 088 zł
w III roku2 487 zł2 254 zł2 883 zł2 863 zł3 151 zł3 620 zł
w IV roku2 914 zł2 591 zł3 031 zł3 517 zł3 115 zł
w V roku2 983 zł2 889 zł3 255 zł3 865 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSZUiE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,450,480,520,490,490,510,620,60
w II roku0,520,480,510,570,540,600,66
w III roku0,590,520,590,550,610,55
w IV roku0,670,570,560,600,55
w V roku0,650,580,550,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSZUiE, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności