Pruszków, Polska

Wychowanie fizyczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-03-23
inne oceny
Kierunek wychowania fizycznego obejmuje cztery zasadnicze grupy przedmiotów nauczania: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe,specjalnościowe, specjalizacyjne, a także praktyki i letni obóz szkoleniowy.

Studia na kierunku wychowanie fizyczne obejmują:
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy
 • Podstawy informatyki
  Przedmioty podstawowe:
 • Anatomia
 • Biologia
 • Fizjologia człowieka
 • Biochemia
 • Antropologia
 • Biomechanika
 • Pedagogika
 • Historia kultury fizycznej
 • Psychologia
  Przedmioty kierunkowe:
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Teoria rekreacji i turystyki
 • Antropomotoryka
 • Wychowanie zdrowotne i ochrona środowiska
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Teoria i metodyka dyscyplin sportowych
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji
Absolwenci uzyskują uprawnienia do zatrudnienia w gimnazjach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, klubach sportowych oraz organizacjach kultury fizycznej.

Dodatkowe informacje

Wychowanie fizyczne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwenci powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwenci powinni być przygotowani do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Absolwenci powinni być przygotowani do podjęcia pracy w: szkołach podstawowych i gimnazjach – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej.
Wychowanie
Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne (wf, WF) – zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Osiński, 2011)
Wychowanie
Wychowanie jest oddziaływaniem pokoleń dorosłych na te, które jeszcze nie dojrzały do życia społecznego. Zmierza ono do wywołania i rozwinięcia w dziecku pewnej liczby stanów fizycznych, umysłowych i moralnych, jakich domagają się od niego i społeczeństwo polityczne jako całość i środowisko specjalne, do którego jest ono szczególnie przeznaczone.
Autor: Émile Durkheim, Education et Sociologie, Paryż 1926, s. 49.
Wychowanie
Wychowanie odbywa się zarówno ze względu na jednostkę, jak i na społeczeństwo. Wychowanie jednostki przebiega społecznie, społeczeństwa – indywidualnie, tzn. przez jednostkę.
Autor: Wilhelm Rein
Wychowanie
Wychowanie jest procesem wrastania jednostki w społeczną świadomość gatunku.
Autor: John Dewey, Moje pedagogiczne credo. Szkoła a społeczeństwo, Lwów (brw.), s. 5.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201475
rok 201549
rok 201652
rok 201730
rok 201848
rok 201987
Liczba absolwentów
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,9%
absolwenci z roku 201665,4%
absolwenci z roku 201780,0%
absolwenci z roku 201866,7%
absolwenci z roku 201969,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,9%57,1%
absolwenci z roku 201665,4%50,0%
absolwenci z roku 201780,0%36,7%
absolwenci z roku 201866,7%41,7%
absolwenci z roku 201967,8%4,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku7,6%2,4%4,5%3,9%3,3%2,1%
w II roku11,8%2,3%2,9%2,5%1,4%
w III roku7,4%4,1%1,6%7,8%
w IV roku6,9%3,5%1,6%
w V roku1,9%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,750,320,680,670,670,48
w II roku1,610,520,340,520,54
w III roku0,901,160,341,74
w IV roku1,081,300,23
w V roku0,270,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,386,67
absolwenci z roku 20154,396,09
absolwenci z roku 20165,216,53
absolwenci z roku 20171,596,20
absolwenci z roku 20181,542,60
absolwenci z roku 20190,620,98
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201484,0%70,7%8,0%
abs. z roku 201581,9%72,8%6,5%
abs. z roku 201678,8%73,1%7,7%
abs. z roku 201793,3%63,3%13,3%
abs. z roku 201891,7%83,3%12,5%
abs. z roku 201993,1%63,2%27,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca73,3%75,0%70,0%80,3%81,2%84,9%
umowa o pracę62,6%65,9%58,7%56,9%68,9%55,4%
samo­zatrudnienie7,1%3,5%6,1%9,2%9,5%25,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 462 zł2 241 zł2 989 zł3 037 zł3 319 zł3 364 zł
w II roku2 900 zł2 623 zł3 829 zł3 947 zł4 015 zł
w III roku3 180 zł2 969 zł4 820 zł4 236 zł
w IV roku3 642 zł3 629 zł5 030 zł
w V roku4 292 zł4 192 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 566 zł2 164 zł3 066 zł3 250 zł3 249 zł3 373 zł
w II roku2 869 zł2 565 zł3 568 zł3 867 zł3 762 zł
w III roku3 305 zł2 853 zł4 358 zł3 698 zł
w IV roku3 902 zł3 421 zł4 794 zł
w V roku4 388 zł4 025 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - WSKFiT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,640,500,670,620,680,71
w II roku0,710,550,820,770,79
w III roku0,740,590,970,81
w IV roku0,790,680,95
w V roku0,850,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
WSKFiT, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności