Sandomierz, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia administracyjne mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy na średnich szczeblach w różnych rodzajach administracji, nie tylko rządowej i samorządowej w Polsce, ale także administracji organizacji międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej, administracji przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, zakładów publicznych, agencji, funduszy, fundacji, banków i innych instytucji zarządzających mieniem publicznym i prywatnym. Poza tym uruchomienie systemu punktów transferowych ECTS oraz wprowadzenie wielu nowych przedmiotów zwiększyło wyraźnie interdyscyplinarność studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Ekonomii WSH-P i zapewniło im elastyczność niezbędną do szybkiego dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków na rynku pracy w Polsce. Realizacja programu pozwala studentom na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami i teoriami z dziedziny prawa, ekonomii, nauk politycznych, socjologii, psychologii i zarządzania. Umożliwia nabywanie umiejętności sprawnego wykorzystywania dostępnych środków informacji i nowoczesnej techniki biurowej. Niezbędną wiedzę studenci otrzymują podczas wykładów i ćwiczeń kierunkowych oraz zajęć realizowanych w ramach specjalizacji kierunkowych w zakresie administracji publicznej, administracji gospodarczej oraz integracji z Unią Europejską. Interdyscyplinarny charakter studiów powinien wyposażyć absolwentów także w kompetencje do pracy w organach NIK i innych instytucjach kontroli. Znakomita kadra naukowa licząca kilkunastu profesorów ma decydujący wpływ na rozwój studentów, wśród których kilkoro po ukończeniu studiów otrzymało propozycję pracy na Uczelni.    
Strona www uczelni: wshp-sandomierz.eu

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe
Przeprowadza kontrolę działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych; wydaje opinie o funkcjonowaniu działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych; przedstawia wnioski z wyników kontroli.
Zajmuje się prowadzeniem kont szczegółowych podatników, prawidłową ewidencją przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat, kontrolą terminowości wpłacania podatków, likwidacją nadpłat, sporządzaniem informacji o wielkości dochodów, przypisów i sald za okresy sprawozdawcze.
Specjalista administracji publicznej wykonuje zadania wynikające z funkcjonowania organów administracji publicznej różnych szczebli. Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.
Zajmuje się identyfikowaniem wymogów, ograniczeń i przesłanek rekrutacji ze strony podmiotu zatrudniającego, rynku pracy, uregulowań prawnych, oceną przydatności źródeł wiedzy o kandydatach, kanałów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych itp.
Projektuje założenia zakładowej polityki wynagradzania pracowników, przygotowuje instrumenty jej realizacji, analizuje i kontroluje wydatkowanie środków przeznaczanych na wynagrodzenia, ocenia efektywność gospodarowania funduszem wynagrodzeń.
Specjalista do spraw zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Planuje, realizuje i kontroluje działalność placówek edukacyjnych; organizuje proces pedagogiczny zgodnie z zasadami prawa oświatowego; analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów; organizuje przebieg rekrutacji do szkół wszystkich typów; współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.

Dodatkowe informacje

Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201443
rok 201624
rok 201720
rok 201820
rok 201924
Liczba absolwentów
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201675,0%
absolwenci z roku 201785,0%
absolwenci z roku 201885,0%
absolwenci z roku 201987,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201679,2%75,0%
absolwenci z roku 201785,0%75,0%
absolwenci z roku 201885,0%35,0%
absolwenci z roku 201991,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku22,3%14,9%15,4%3,3%9,0%
w II roku12,2%12,8%15,0%3,3%
w III roku8,7%19,4%15,8%
w IV roku8,1%11,1%
w V roku5,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,761,671,800,511,56
w II roku1,111,622,110,48
w III roku0,932,742,12
w IV roku1,061,41
w V roku0,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,677,11
absolwenci z roku 20163,186,19
absolwenci z roku 20171,852,94
absolwenci z roku 20186,242,29
absolwenci z roku 20190,150,18
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,7%62,8%7,0%
abs. z roku 201683,3%70,8%8,3%
abs. z roku 201795,0%80,0%5,0%
abs. z roku 201865,0%65,0%0,0%
abs. z roku 201983,3%70,8%4,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca68,6%70,1%82,5%58,8%78,8%
umowa o pracę56,6%54,5%62,1%56,2%68,1%
samo­zatrudnienie5,2%5,9%4,2%0,0%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 515 zł2 426 zł2 440 zł3 255 zł2 922 zł
w II roku2 552 zł2 595 zł2 776 zł3 549 zł
w III roku2 879 zł2 812 zł3 014 zł
w IV roku3 455 zł3 293 zł
w V roku3 498 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 928 zł2 676 zł2 442 zł3 303 zł3 165 zł
w II roku2 702 zł2 673 zł3 024 zł3 845 zł
w III roku3 180 zł2 907 zł3 319 zł
w IV roku3 408 zł3 451 zł
w V roku3 610 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSHP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,730,640,600,690,61
w II roku0,720,660,640,71
w III roku0,780,660,66
w IV roku0,880,74
w V roku0,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSHP, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności