Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Sucha Beskidzka, Polska

Turystyka i rekreacja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2013-07-04
inne oceny
Strona www uczelni: www.wste.edu.pl
Kierunek Turystyka i rekreacja przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach, w branżach i usługach pokrewnych, w kraju i za granicą. Współczesna gospodarka, zdominowana przez sektor działalności usługowej, oferuje atrakcyjne miejsca pracy dla absolwentów wszystkich specjalności tego kierunku. WSTiE umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu kompleksowej obsługi grup turystycznych, pilotażu i przewodnictwa, projektowania i organizowania imprez turystycznych, obsługi klienta, działań marketingowych, w tym reklamy, kalkulacji cen, tworzenia atrakcyjnej oferty produktów i usług turystycznych. Studenci poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, zdobywają wiedzę krajoznawczą, geograficzną, z zakresu marketingu, ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii. Nabywają umiejętności praktyczne, tworząc strategie marketingowe, przygotowując ćwiczenia terenowe, uczestnicząc w targach turystycznych i organizując spotkania branżowe. Odbywają praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach turystycznych w kraju i za granicą. W trakcie studiów mają możliwość ukończenia kursu pilota wycieczek, managera sportu, instruktora fitness, instruktora narciarstwa, instruktora kajakarstwa, wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownika wycieczek szkolnych, agenta reklamy, barmana z licencją.  Dzięki temu mogą podjąć pracę w trakcie studiów i zdobyć doświadczenia przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Po 3 latach nauki absolwent otrzymuje dyplom zawodowy licencjata i może kontynuować kształcenie na studiach uzupełniających magisterskich (II stopnia) na kierunku Turystyka i Rekreacja w WSTiE.

 

W czasie studiów studenci odbywają dwie praktyki zawodowe: po I roku – w biurach podróży, po II roku – w hotelach w kraju i za granicą. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się praktyki zagraniczne, których znaczna część jest realizowana z programu Erasmus. Jest to niezwykle ważna forma zdobywania doświadczenia oraz doskonalenia znajomości języka obcego. Akademickie Biuro Karier co roku przygotowuje ofertę najlepszych pracodawców. Do dyspozycji jest kilkaset miejsc pracy w firmach turystycznych krajowych i zagranicznych. Praktykanci otrzymują kieszonkowe, zwrot kosztów podróży oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.


Kadra dydaktyczna 

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia zostały starannie dobrane; są to doświadczeni pracownicy dydaktyczni i naukowi związani z renomowanymi ośrodkami edukacyjnymi w kraju. Stabilna, sprawdzona kadra wykładowców tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać. Polityka Uczelni nie przewiduje w tym miejscu kompromisów, które musiałyby skutkować obniżeniem poziomu kształcenia, a tym samym zmniejszeniem satysfakcji studentów i obniżeniem szans zawodowych przyszłych absolwentów.

Dodatkowe informacje

Turystyka i rekreacja - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien być przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym o charakterze rolniczym – po ukończeniu studiów inżynierskich) i do pracy w: biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego; administracji rządowej i samorządowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Rekreacja
Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.
Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201456
rok 201564
rok 201650
rok 201757
Liczba absolwentów
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201466,1%
absolwenci z roku 201550,0%
absolwenci z roku 201630,0%
absolwenci z roku 201715,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201457,1%46,4%
absolwenci z roku 201550,0%43,7%
absolwenci z roku 201630,0%16,0%
absolwenci z roku 201715,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku9,2%15,0%2,3%4,1%
w II roku5,3%10,0%3,0%
w III roku9,5%6,1%
w IV roku7,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,891,840,280,96
w II roku0,631,920,48
w III roku1,531,19
w IV roku1,35
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,6010,43
absolwenci z roku 20157,709,91
absolwenci z roku 20163,114,11
absolwenci z roku 20172,173,28
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201469,7%57,1%3,6%
abs. z roku 201557,8%48,4%1,6%
abs. z roku 201652,0%50,0%2,0%
abs. z roku 201740,3%38,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca47,2%38,0%43,7%34,0%
umowa o pracę38,1%31,1%41,0%29,8%
samo­zatrudnienie3,6%0,5%0,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 733 zł1 822 zł2 072 zł2 113 zł
w II roku1 900 zł2 130 zł2 404 zł
w III roku2 185 zł2 338 zł
w IV roku2 502 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 900 zł2 106 zł2 149 zł2 459 zł
w II roku2 154 zł2 246 zł2 477 zł
w III roku2 317 zł2 397 zł
w IV roku2 664 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - WSTE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,510,500,520,52
w II roku0,530,560,56
w III roku0,570,57
w IV roku0,60
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
WSTE, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Krakowie
agh_pl_220_300.jpg

Studia w sąsiednim województwie
Akademia_WSB_przeglad.jpg

Nauka języka

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności