studialicencjackie.info
Szczecin, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-05-05
inne oceny
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-1-stopnia/
Przedmioty podstawowe i kierunkowe


Podstawy prawoznawstwa; Historia administracji; Nauka o administracji; Konstytucyjny system organów państwowych; Ustrój samorządu terytorialnego; Prawo administracyjne; Postępowanie administracyjne; Publiczne prawo gospodarcze; Prawo cywilne z umowami w administracji Prawo pracy i prawo urzędnicze; Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej; Legislacja administracyjna; Finanse publiczne i prawo finansowe Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; Makro- imikroekonomia; Socjologia i metody badań socjologicznych;
 
 
Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

Prawo cywilne - rzeczowe i zobowiązania; Prawo handlowe; Prawo międzynarodowe; Zamówienia publiczne; Prawo karne i prawo wykroczeń; Podstawy metod i technik badawczych w administracji; Techniki negocjacyjne i mediacja w administracji; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Podstawy nauki o państwie i polityce; Standardy jakości w administracji;Zarządzanie rozwojem; Polityka społeczna i promocja zatrudnienia; Ochrona własności intelektualnej; Statystyka z demografią;Ochrona środowiska; Podstawy filozofii; Podstawy psychologii; Logika; Etyka; Zarządzanie projektami; Podstawy i organizacjarachunkowości; Gospodarka przestrzenna; Technika i technologia pracy biurowej; Poprawna polszczyzna w praktyce; E-administracja; Technologia informacyjna; Język obcy

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe
Przeprowadza kontrolę działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych; wydaje opinie o funkcjonowaniu działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych; przedstawia wnioski z wyników kontroli.
Zajmuje się prowadzeniem kont szczegółowych podatników, prawidłową ewidencją przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat, kontrolą terminowości wpłacania podatków, likwidacją nadpłat, sporządzaniem informacji o wielkości dochodów, przypisów i sald za okresy sprawozdawcze.
Specjalista administracji publicznej wykonuje zadania wynikające z funkcjonowania organów administracji publicznej różnych szczebli. Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.
Zajmuje się identyfikowaniem wymogów, ograniczeń i przesłanek rekrutacji ze strony podmiotu zatrudniającego, rynku pracy, uregulowań prawnych, oceną przydatności źródeł wiedzy o kandydatach, kanałów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych itp.
Projektuje założenia zakładowej polityki wynagradzania pracowników, przygotowuje instrumenty jej realizacji, analizuje i kontroluje wydatkowanie środków przeznaczanych na wynagrodzenia, ocenia efektywność gospodarowania funduszem wynagrodzeń.
Specjalista do spraw zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Planuje, realizuje i kontroluje działalność placówek edukacyjnych; organizuje proces pedagogiczny zgodnie z zasadami prawa oświatowego; analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów; organizuje przebieg rekrutacji do szkół wszystkich typów; współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-1-stopnia/

Dodatkowe informacje

Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-1-stopnia/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014104
rok 201559
rok 201664
rok 201737
rok 201838
rok 201932
rok 202026
rok 202122
Liczba absolwentów
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-1-stopnia/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201542,4%
absolwenci z roku 201654,7%
absolwenci z roku 201756,8%
absolwenci z roku 201842,1%
absolwenci z roku 201956,2%
absolwenci z roku 202057,7%
absolwenci z roku 202159,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201539,0%27,1%
absolwenci z roku 201653,1%39,1%
absolwenci z roku 201754,1%43,2%
absolwenci z roku 201839,5%28,9%
absolwenci z roku 201956,2%50,0%
absolwenci z roku 202038,5%26,9%
absolwenci z roku 202154,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-1-stopnia/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku7,3%9,5%4,3%2,7%8,3%3,6%3,8%6,8%
w II roku6,0%9,9%4,8%0,7%10,7%3,4%3,5%
w III roku5,1%10,0%5,1%2,9%9,4%1,8%
w IV roku5,3%7,6%3,4%3,2%4,8%
w V roku6,1%6,4%3,6%4,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,541,020,320,351,970,860,381,30
w II roku0,461,320,870,141,710,540,30
w III roku0,491,461,330,181,140,18
w IV roku0,811,360,890,190,58
w V roku1,071,220,810,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-1-stopnia/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,042,68
absolwenci z roku 20152,763,78
absolwenci z roku 20162,622,93
absolwenci z roku 20171,370,48
absolwenci z roku 20183,544,51
absolwenci z roku 20190,090,10
absolwenci z roku 20200,480,48
absolwenci z roku 20210,670,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201495,2%86,5%6,7%
abs. z roku 201586,4%81,4%5,1%
abs. z roku 201690,6%85,9%3,1%
abs. z roku 201791,9%86,5%5,4%
abs. z roku 201884,2%81,6%5,3%
abs. z roku 2019100,0%96,9%6,2%
abs. z roku 202096,2%96,2%0,0%
abs. z roku 202190,9%90,9%4,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca87,1%74,9%82,6%88,5%80,0%97,9%89,7%86,0%
umowa o pracę77,6%71,8%77,6%82,7%75,9%94,8%89,7%84,5%
samo­zatrudnienie5,8%1,8%3,1%5,4%4,8%6,2%0,0%1,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-1-stopnia/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 729 zł2 996 zł3 391 zł3 127 zł3 408 zł4 320 zł3 969 zł4 583 zł
w II roku3 193 zł3 188 zł3 449 zł3 336 zł3 488 zł4 705 zł4 775 zł
w III roku3 470 zł3 533 zł3 982 zł3 759 zł4 076 zł5 066 zł
w IV roku3 768 zł3 921 zł4 355 zł4 257 zł4 575 zł
w V roku4 211 zł4 367 zł4 609 zł4 708 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 847 zł3 146 zł3 494 zł3 201 zł3 396 zł4 268 zł3 946 zł4 352 zł
w II roku3 239 zł3 392 zł3 491 zł3 336 zł3 459 zł4 701 zł4 750 zł
w III roku3 503 zł3 654 zł3 929 zł3 746 zł4 135 zł5 064 zł
w IV roku3 718 zł4 091 zł4 341 zł4 289 zł4 651 zł
w V roku4 011 zł4 452 zł4 700 zł4 715 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - WSAP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,720,730,840,710,700,840,760,79
w II roku0,820,740,790,720,670,860,83
w III roku0,850,770,850,760,740,85
w IV roku0,870,810,870,800,75
w V roku0,900,840,860,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSAP, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-1-stopnia/

Kontakt:

ul. Henryka Siemiradzkiego 1A,
71-331 Szczecin
tel. 796 308 468
Polityka Prywatności