państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Prawo w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.wsb.pl/torun/studia-i-szkolenia/studia-i-...
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w Biznesie w WSB?

 • Prawo w Biznesie to wyjątkowe studia zaprojektowane na podstawie wyników badań potrzeb przedsiębiorców – łączące kompetencje z zakresu prawa i biznesu, przygotowujące do pracy w wybranych przez studenta branżach gospodarki.
 • kierunek otwierający wiele ścieżek – kontynuacja nauki na kierunkach prawniczych lub ekonomicznych, bądź praca w biznesie
 • studia starannie zaprojektowane na podstawie badań potrzeb przedsiębiorców
 • kierunek przygotowujący praktycznie do pracy w firmach sektora MŚP, sektorze usług finansowych oraz administracji publiczne
 • program studiów jest elastyczny – daje możliwość realizacji jednej z wielu ścieżek w zależności od Twoich potrzeb
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań w Prawnym Kole Naukowym VIS MAIOR

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • wykorzystać przepisy prawne z zakresu między innymi: prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego, prawa pracy i prawa międzynarodowego
 • uczestniczyć w procesie pozyskiwania funduszy UE dla celów prowadzonej działalności
 • stosować przepisy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • interpretować regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wchodzenia na nowe rynki, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych
 • obsługiwać spółki prawa handlowego i organy tych spółek, takie jak rada nadzorcza, zarząd, zgromadzenie wspólników.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Lampą jest nakaz, a światłem Prawo.
Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 6:23
Prawo
Ten, który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku, w który wierzy. Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.
Autor: Albert Camus
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201627
rok 201757
Liczba absolwentów
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201666,7%
absolwenci z roku 201752,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201644,4%22,2%
absolwenci z roku 201750,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku12,0%6,9%
w II roku14,0%
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,990,63
w II roku1,36
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20161,822,75
absolwenci z roku 20170,481,35
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201674,1%66,7%7,4%
abs. z roku 201783,9%76,4%7,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca63,6%75,3%
umowa o pracę55,6%64,1%
samo­zatrudnienie4,6%6,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 673 zł2 146 zł
w II roku2 959 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 822 zł2 265 zł
w II roku3 064 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Toruń, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,730,55
w II roku0,75
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Toruń, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności