studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Dziennikarstwo i nowe media

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek dostępny również w języku wykładowym polsko/angielskim.

Kierunek Dziennikarstwo i Nowe Media stanowi odpowiedź na głębokie przeobrażenia zachodzące w świecie mediów w związku z rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rynek pracy w dobie społeczeństwa informacyjnego i rozwoju nowych mediów wymaga umiejętności wykraczających poza warsztat klasycznego dziennikarstwa.

Program studiów stanowi unikalne połączenie 4 elementów:
  • Blok ogólnorozwojowych przedmiotów akademickich z obszaru nauk społecznych – obejmujący elementy socjologii, teorii mediów i komunikacji, prawa prasowego i ochrony własności intelektualnej, etyki mediów i debaty publicznej oraz wiedzy o współczesnym społeczeństwie i kształtujących je ideach
  • Blok zajęć warsztatowych – prowadzonych przez wybitnych praktyków-dziennikarzy – dotyczących różnych aspektów zawodu dziennikarza (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz różnych form dziennikarskich np. dziennikarstwa ekonomicznego, śledczego, sądowego, publicystyki, reportażu, itp.
  • Blok zajęć poświęcony wyłącznie nowym mediów – zarówno z punktu widzenia nowych technik i metod medialnych, jak i poznania mechanizmów i procesów społecznych im towarzyszących.
  • Blok zajęć fakultatywnych do swobodnego wyboru przez studentów – spośród kilkudziesięciu kursów oferowanych w każdym semestrze.
Większość przedmiotów prowadzona jest w formie warsztatów, dzięki czemu student zna praktyczne zastosowanie narzędzi wykorzystywanych do pracy dziennikarza. Zajęcia poprowadzą znani dziennikarze, wśród nich m.in. Grzegorz Miecugow, Jacek Żakowski, Roman Kurkiewicz, Wojciech Maziarski, Piotr Stasiak, Marcin Łukawski, Halina Bińczak.

Przykłady zawodów

Wykonuje zdjęcia tematyczne, obrazujące najważniejsze i aktualne wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne, do serwisu prasowego dla agencji prasowych oraz wydawnictw periodycznych i codziennych.
Przygotowuje reportaże radiowe, telewizyjne lub prasowe; wybiera temat reportażu i przeprowadza kwerendę źródłową oraz zbiera informacje od różnych osób mających związek z tematem reportażu; prezentuje na antenie radia lub telewizji, w prasie lub na portalach internetowych przygotowane reportaże.

Dodatkowe informacje

Dziennikarstwo
Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.
Media
mass media
Media
Media być może nie zawsze są skuteczne, mówiąc ludziom, jak mają myśleć, ale są oszałamiająco skuteczne w mówieniu swoim czytelnikom i słuchaczom, o czym maja myśleć.
Autor: Bernard Cohen
Dziennikarstwo
Ale to jest tak, że najpierw z historią zmagają się dziennikarze. Z naszych artykułów korzystają filmowcy czy pisarze. Później dopiero przychodzą historycy. Zanim więc specjaliści zanalizują historię, to właśnie reżyserzy zajmują się podsumowaniem i to ich wersje najbardziej utrwalą się w świadomości ogółu, a nie te z książek czy artykułów: film bowiem ma większą siłę rażenia.
Autor: Wojciech Jagielski
Media
Bardziej boję się trzech gazet niż trzech tysięcy bagnetów.
Autor: Napoleon Bonaparte

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201735
rok 201835
rok 201932
rok 202040
rok 202180
Liczba absolwentów
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201760,0%
absolwenci z roku 201845,7%
absolwenci z roku 201956,3%
absolwenci z roku 202055,0%
absolwenci z roku 202141,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201754,3%22,9%
absolwenci z roku 201831,4%25,7%
absolwenci z roku 201953,2%25,0%
absolwenci z roku 202052,5%10,0%
absolwenci z roku 202135,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,3%4,0%1,8%5,2%1,5%
w II roku0,7%2,1%2,6%3,1%
w III roku2,1%0,2%1,3%
w IV roku1,2%2,4%
w V roku3,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,030,640,731,180,35
w II roku0,190,490,540,69
w III roku0,470,070,32
w IV roku0,210,54
w V roku0,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20177,9814,52
absolwenci z roku 20189,039,22
absolwenci z roku 201910,609,95
absolwenci z roku 20207,098,31
absolwenci z roku 20213,053,31
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201757,1%40,0%14,3%
abs. z roku 201840,0%34,3%0,0%
abs. z roku 201928,1%25,0%3,1%
abs. z roku 202057,5%37,5%12,5%
abs. z roku 202158,7%43,7%8,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca37,6%29,5%21,6%40,2%49,2%
umowa o pracę23,8%22,8%20,8%22,5%34,6%
samo­zatrudnienie10,7%0,0%0,3%7,7%6,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 170 zł3 473 zł3 490 zł2 259 zł4 058 zł
w II roku4 783 zł3 029 zł3 246 zł3 462 zł
w III roku5 122 zł3 466 zł3 535 zł
w IV roku4 995 zł4 972 zł
w V roku7 862 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 886 zł3 854 zł3 502 zł2 730 zł4 443 zł
w II roku5 273 zł3 859 zł3 390 zł4 138 zł
w III roku5 309 zł6 423 zł4 067 zł
w IV roku6 315 zł5 444 zł
w V roku8 078 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i nowe media - CC, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,600,630,620,360,59
w II roku0,880,570,500,50
w III roku0,820,580,51
w IV roku0,780,74
w V roku1,13
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
CC, Dziennikarstwo i nowe media (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» CC - kierunki wg matury

Kontakt:

Pałac Kultury i Nauki
XII piętro, pokój 1210
plac Defilad 1,
00-901 Warszawa
tel. 22 656 71 89
tel. 22 656 71 87
rekrutacja@civitas.edu.pl
logo_Magia_studiowania_pion_220.gif
Polityka Prywatności