studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Wzornictwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie WSEiZ:
wseiz.pl/studia-i-stopnia

Proces nauczania i studiowania na kierunku Wzornictwo podporządkowany będzie zagadnieniom projektowania. Edukacja przyszłego projektanta będzie na tyle ogólna i szeroka, aby w przyszłości mógł podołać licznym, nowym i nieznanym dziś wyzwaniom zawodowym.

Zasadniczym elementem kształcenia będzie zapoznanie studenta z metodami przygotowania zadania projektowego, a w tym: analizy – umiejętności definiowania problemów, dokonywania syntezy, formułowania koncepcji, określania rozwiązań, przekazywania i uzasadniania własnych pomysłów gdzie warunkiem koniecznym jest umiejętność zdefiniowania formy produktu.
 
Student będzie kształcony nie tylko w zakresie plastyki wzorniczej, lecz również rozumienia i rozwiązania zagadnień funkcjonalno-użytkowych, technicznych i ekonomicznych. W procesie kształcenia uwzględniane będą także zagadnienia dotyczące ekologii i osób niepełnosprawnych. Jedność tych czynników stanowi bowiem istotę wzornictwa.

W rezultacie zdobytej wiedzy ogólnej i zawodowej, rozwoju indywidualnego potencjału twórczego, utrwaleniu systemu wartości humanistycznych absolwent może wykonywać pracę w zakresie projektowania wzornictwa i komunikacji wizualnej.

Absolwent kierunku Wzornictwo przygotowany będzie do podjęcia pracy w zespole projektowym, a także będzie umiał otworzyć i poprowadzić samodzielną praktykę designerską.

Przykłady zawodów

Projektant wzornictwa przemysłowego tworzy formy przedmiotów przeznaczonych do produkcji.
Projektant tworzy wzory przedmiotów powszechnego użytku o walorach artystycznych i funkcjonalnych, np. (meble, obuwie, maszyny, urządzenia przemysłowe, środki produkcji, środki transportu. Projektowane produkty powinny być uzasadnione ekonomicznie, wykonalne technologicznie oraz spełniać potrzeby użytkowników i producentów. Projektant oblicza parametry projektowanych wyrobów i dobiera materiały. Modeluje wyrób i/lub nadzoruje jego wykonawstwo. Ocenia poziom wyrobu wzorniczego pod względem walorów artystycznych i użytkowych. Uczestniczy w pokazach, konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych. Monitoruje najnowsze tendencje i przemiany zachodzące we wzornictwie projektowanych wyrobów i komunikacji wizualnej. Współpracuje z technologami i specjalistami w dziedzinie marketingu. Efektem pracy projektanta są często innowacyjne rozwiązania. Obszar występowania zawodu związany jest z wieloma branżami gospodarki, zarówno sektora usług, jak i produkcji. Wzornictwo może występować jako stylizacja, element procesu projektowania, element strategii przedsiębiorstwa, element innowacji. Projektowanie wzornictwa to najczęściej praca zespołowa.

Dodatkowe informacje

Wzornictwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Powinien być przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych oraz działalności artystycznej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201610
rok 201916
Liczba absolwentów
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201610,0%
absolwenci z roku 20190,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201610,0%0,0%
absolwenci z roku 20190,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2019
w I roku13,3%1,6%
w II roku10,0%5,7%
w III roku10,0%7,3%
w IV roku5,0%
w V roku7,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2019
w I roku2,120,32
w II roku1,300,74
w III roku1,571,47
w IV roku1,81
w V roku3,30
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20167,787,75
absolwenci z roku 20193,675,92
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201670,0%60,0%0,0%
abs. z roku 201981,2%62,5%18,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2019
jakakolwiek praca65,8%79,7%
umowa o pracę56,7%59,9%
samo­zatrudnienie0,0%18,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2019
w I roku3 161 zł3 354 zł
w II roku2 974 zł3 393 zł
w III roku3 782 zł3 421 zł
w IV roku4 272 zł
w V roku4 152 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2019
w I roku3 533 zł3 390 zł
w II roku3 561 zł3 608 zł
w III roku4 960 zł3 397 zł
w IV roku4 232 zł
w V roku4 152 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - WSEiZ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2019
w I roku0,660,61
w II roku0,590,58
w III roku0,710,54
w IV roku0,73
w V roku0,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSEiZ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kontakt:

ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel. (22) 825-80-34/35
fax: (22) 825-80-31
Informator rekrutacyjny

Polityka Prywatności