studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-10-07
inne oceny
Studia I stopnia na stronie WIT:
www.wit.edu.pl/studia-i-stopnia
Zatrudnienie po studiach
  • specjalista ds. IT w przedsiębiorstwach
  • menedżer-specjalista ds. e-biznesu
  • konsultant ds. wdrażania systemów informatycznych
  • specjalista ds. komunikacji społecznej
  • menedżer-specjalista ds. HR
  • menedżer-specjalista ds. marketingu
  • specjalista ds. zarządzania relacjami z klientem i systemów CRM

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201414
rok 201612
rok 201712
rok 201826
rok 202016
rok 202176
Liczba absolwentów
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201616,7%
absolwenci z roku 201775,0%
absolwenci z roku 201811,5%
absolwenci z roku 202043,8%
absolwenci z roku 202130,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201616,7%16,7%
absolwenci z roku 201775,0%25,0%
absolwenci z roku 201811,5%0,0%
absolwenci z roku 202043,8%0,0%
absolwenci z roku 202122,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku7,1%0,0%0,0%1,3%1,0%2,1%
w II roku3,6%0,0%0,0%1,0%4,2%
w III roku0,0%0,0%0,0%0,6%
w IV roku0,0%0,0%0,0%0,6%
w V roku4,8%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,540,000,000,160,170,69
w II roku0,190,000,000,680,58
w III roku0,000,000,000,12
w IV roku0,000,000,000,37
w V roku2,820,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,233,69
absolwenci z roku 20160,000,82
absolwenci z roku 20170,000,42
absolwenci z roku 20180,003,62
absolwenci z roku 20201,383,00
absolwenci z roku 20211,202,36
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201485,7%78,6%14,3%
abs. z roku 2016100,0%91,7%16,7%
abs. z roku 2017100,0%100,0%16,7%
abs. z roku 2018100,0%80,8%23,1%
abs. z roku 202075,0%62,5%6,2%
abs. z roku 202177,6%64,5%9,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca82,7%95,8%95,8%96,2%70,8%67,1%
umowa o pracę64,9%81,9%93,1%73,1%56,2%53,2%
samo­zatrudnienie14,3%16,7%14,6%20,5%6,2%7,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 599 zł8 488 zł7 641 zł8 573 zł4 625 zł4 892 zł
w II roku5 234 zł11 862 zł8 269 zł9 457 zł5 563 zł
w III roku5 707 zł12 687 zł10 457 zł11 045 zł
w IV roku6 856 zł12 665 zł10 511 zł11 779 zł
w V roku6 294 zł12 818 zł11 005 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 896 zł8 480 zł7 641 zł9 385 zł4 570 zł4 890 zł
w II roku4 920 zł11 891 zł8 269 zł9 583 zł5 947 zł
w III roku5 427 zł12 687 zł10 448 zł11 045 zł
w IV roku6 032 zł12 665 zł10 428 zł11 752 zł
w V roku6 991 zł12 818 zł10 810 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WIT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,021,611,631,510,810,73
w II roku1,162,121,621,600,85
w III roku1,222,151,791,72
w IV roku1,341,901,691,62
w V roku1,151,771,60
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WIT, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. (22) 348 65 44
rekrutacja@wit.edu.pl
WIT_zarobki_absolwentow.gif


Polityka Prywatności