studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2016-04-07
inne oceny
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/administracja
Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach władzy publicznej, zapewniając solidne podstawy merytoryczne oraz przygotowanie kompetencyjne. Plan studiów zakłada kształcenie z zakresu prawa i administracji, przykładając duża wagę do nauki przedmiotów prawniczych, które są niezbędne podczas pracy w administracji rządowej i samorządowej. Obserwowana integracja grup studentów pozwala na sprawne, wyjątkowo ciekawe, zawsze skuteczne i optymalne merytorycznie prowadzenie zajęć.

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe
Przeprowadza kontrolę działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych; wydaje opinie o funkcjonowaniu działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych; przedstawia wnioski z wyników kontroli.
Zajmuje się prowadzeniem kont szczegółowych podatników, prawidłową ewidencją przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat, kontrolą terminowości wpłacania podatków, likwidacją nadpłat, sporządzaniem informacji o wielkości dochodów, przypisów i sald za okresy sprawozdawcze.
Specjalista administracji publicznej wykonuje zadania wynikające z funkcjonowania organów administracji publicznej różnych szczebli. Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.
Zajmuje się identyfikowaniem wymogów, ograniczeń i przesłanek rekrutacji ze strony podmiotu zatrudniającego, rynku pracy, uregulowań prawnych, oceną przydatności źródeł wiedzy o kandydatach, kanałów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych itp.
Projektuje założenia zakładowej polityki wynagradzania pracowników, przygotowuje instrumenty jej realizacji, analizuje i kontroluje wydatkowanie środków przeznaczanych na wynagrodzenia, ocenia efektywność gospodarowania funduszem wynagrodzeń.
Specjalista do spraw zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Planuje, realizuje i kontroluje działalność placówek edukacyjnych; organizuje proces pedagogiczny zgodnie z zasadami prawa oświatowego; analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów; organizuje przebieg rekrutacji do szkół wszystkich typów; współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/administracja

Dodatkowe informacje

Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/administracja

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201476
rok 2015306
rok 2016282
rok 2017173
rok 2018123
rok 201979
rok 202094
rok 2021103
rok 2022105
Liczba absolwentów
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/administracja

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201558,5%
absolwenci z roku 201663,4%
absolwenci z roku 201760,5%
absolwenci z roku 201869,1%
absolwenci z roku 201969,6%
absolwenci z roku 202072,3%
absolwenci z roku 202159,2%
absolwenci z roku 202253,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201534,8%28,8%
absolwenci z roku 201635,3%12,5%
absolwenci z roku 201736,7%32,0%
absolwenci z roku 201861,9%52,1%
absolwenci z roku 201968,4%58,2%
absolwenci z roku 202067,0%58,5%
absolwenci z roku 202155,3%41,6%
absolwenci z roku 202248,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/administracja

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,5%7,2%5,5%3,9%1,4%5,7%1,6%2,5%3,0%
w II roku6,9%4,8%4,0%2,4%1,2%3,8%1,5%2,5%
w III roku5,4%3,5%1,8%2,6%3,0%3,5%1,5%
w IV roku4,1%2,9%3,1%2,1%1,0%1,9%
w V roku3,2%4,9%3,0%1,8%0,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,960,770,690,720,251,480,380,400,52
w II roku0,810,580,790,380,180,970,250,41
w III roku0,420,530,470,500,461,120,22
w IV roku0,370,560,690,330,200,80
w V roku0,530,850,550,320,14
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/administracja

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,145,55
absolwenci z roku 20151,953,10
absolwenci z roku 20161,622,59
absolwenci z roku 20171,542,38
absolwenci z roku 20180,621,75
absolwenci z roku 20192,453,16
absolwenci z roku 20202,302,30
absolwenci z roku 20211,632,64
absolwenci z roku 20220,490,47
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201487,6%76,0%6,3%
abs. z roku 201591,8%84,8%6,5%
abs. z roku 201693,3%89,4%3,6%
abs. z roku 201795,4%91,8%6,4%
abs. z roku 201898,2%93,4%7,5%
abs. z roku 201991,1%87,3%3,8%
abs. z roku 202092,6%88,3%5,3%
abs. z roku 202190,3%84,4%5,8%
abs. z roku 202297,1%95,2%3,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca77,2%83,2%87,5%89,1%94,7%86,5%86,3%84,0%93,3%
umowa o pracę66,4%76,3%83,5%81,9%86,8%80,8%82,3%78,4%89,7%
samo­zatrudnienie2,8%4,6%3,1%4,3%3,7%3,1%4,0%3,4%2,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/administracja

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 658 zł3 244 zł3 632 zł4 198 zł3 921 zł4 486 zł4 681 zł4 773 zł5 616 zł
w II roku2 725 zł3 648 zł3 959 zł4 796 zł4 286 zł5 098 zł5 479 zł5 610 zł
w III roku2 848 zł3 931 zł4 562 zł5 021 zł4 671 zł5 502 zł6 329 zł
w IV roku3 348 zł4 404 zł4 944 zł5 457 zł5 207 zł6 210 zł
w V roku3 362 zł4 874 zł5 159 zł5 811 zł6 173 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 824 zł3 343 zł3 661 zł4 231 zł4 005 zł4 507 zł4 670 zł4 932 zł5 589 zł
w II roku2 895 zł3 721 zł3 972 zł4 807 zł4 339 zł5 091 zł5 435 zł5 554 zł
w III roku3 082 zł3 887 zł4 582 zł5 049 zł4 710 zł5 485 zł6 374 zł
w IV roku3 562 zł4 370 zł5 011 zł5 425 zł5 216 zł6 254 zł
w V roku3 613 zł4 940 zł5 168 zł5 823 zł6 231 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - MANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,640,780,810,840,750,800,780,740,78
w II roku0,640,830,830,910,760,820,830,77
w III roku0,650,840,900,900,780,810,87
w IV roku0,720,880,910,910,780,82
w V roku0,670,930,890,880,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
MANS, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/administracja

Kontakt:

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. +48 22 59 00 700
rekrutacja@mans.org.pl 
rektorat@mans.org.pl

Na czasie:

Polityka Prywatności