studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Dietetyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2023-03-23
inne oceny
Chcesz poznać wszystkie rodzaje diet oraz nauczyć się, jak oceniać ich pozytywny i możliwy negatywny wpływ na organizm człowieka? Wybierając studia na kierunku dietetyka zdobędziesz wiedzę z jednej strony o zasadach żywienia człowieka zależnie od wieku, stanu zdrowia czy rodzaju obciążeń z racji pracy, z drugiej zaś o wartości odżywczej, jakości i kaloryczności poszczególnych składników oraz o zasadach ich przetwarzania na potrawy, z uwzględnieniem warunków serwowania i dystrybucji np. cateringu.

Poznasz wymagania żywieniowe m.in. dzieci, młodzieży i osób w starszym wieku. Zakres zdobytych przez Ciebie umiejętności obejmie również planowanie i ocenę żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, zwłaszcza typu zamkniętego, jak przedszkola, szpitale czy sanatoria. Będziesz potrafił ułożyć jadłospis i bilansować składniki w wymaganych przypadkach.

Przykłady zawodów

dietetyka
Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.

Dodatkowe informacje

Dietetyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Absolwenci studiów powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi.
Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
  • zasadami żywienia człowieka zdrowego
  • zasadami żywienia człowieka chorego
  • oceny stanu odżywienia
  • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
  • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
  • biochemicznymi podstawami żywienia
  • prowadzenia edukacji żywieniowej
  • psychologią żywienia
  • technologiami gastronomicznymi.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201717
rok 201845
rok 201917
rok 202044
rok 202145
Liczba absolwentów
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201758,8%
absolwenci z roku 201871,1%
absolwenci z roku 201929,4%
absolwenci z roku 202047,7%
absolwenci z roku 202148,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201758,8%52,9%
absolwenci z roku 201868,9%51,1%
absolwenci z roku 201929,4%5,9%
absolwenci z roku 202045,5%25,0%
absolwenci z roku 202142,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,5%5,4%9,3%5,1%1,7%
w II roku2,0%4,9%2,0%0,8%
w III roku1,0%1,9%5,9%
w IV roku0,0%4,8%
w V roku2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,130,860,570,740,34
w II roku0,481,690,220,08
w III roku0,190,441,31
w IV roku0,000,70
w V roku0,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201712,4016,00
absolwenci z roku 20186,5412,75
absolwenci z roku 20191,714,20
absolwenci z roku 20204,477,58
absolwenci z roku 20211,522,78
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201764,7%47,1%5,9%
abs. z roku 201880,0%55,5%13,3%
abs. z roku 201994,1%76,5%11,8%
abs. z roku 202065,9%45,5%13,6%
abs. z roku 202175,6%53,3%11,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca46,1%60,9%79,4%56,6%57,0%
umowa o pracę34,8%41,5%67,6%38,2%38,3%
samo­zatrudnienie4,9%9,6%6,9%10,4%7,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 469 zł2 416 zł3 733 zł3 315 zł3 483 zł
w II roku3 628 zł3 587 zł4 511 zł4 200 zł
w III roku4 055 zł3 870 zł5 225 zł
w IV roku4 050 zł4 386 zł
w V roku5 913 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 046 zł2 993 zł3 875 zł3 607 zł3 584 zł
w II roku4 754 zł3 727 zł4 653 zł4 134 zł
w III roku5 313 zł4 017 zł5 548 zł
w IV roku4 898 zł4 388 zł
w V roku6 098 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - SGTiH, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,530,450,670,590,53
w II roku0,730,600,780,65
w III roku0,780,620,82
w IV roku0,740,63
w V roku0,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGTiH, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel. 22 45 72 300
Informator rekrutacyjny
Polityka Prywatności