studialicencjackie.info
Kraków, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-11-14
inne oceny

Charakterystyka studiów. Kierunek został utworzony z myślą o przeprofilowaniu tradycyjnego postrzegania administracji jako wyłącznej domeny prawa na rzecz uwzględnienia ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej sfery publicznej. Studia są osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej, a prace dyplomowe są realizowane w ramach profilowanych seminariów prowadzonych we współpracy z wybranymi pomiotami publicznymi. Studenci odbywają praktyki w centralnych i terenowych jednostkach administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych.

Uzupełnienie podstawowego programu studiów stanowią zróżnicowane dodatkowe propozycje, a wśród nich: gościnne wykłady, debaty studenckie, działalność w Kole Naukowym Gospodarki i Administracji Publicznej. Studia na kierunku Administracji umożliwiają wszechstronny rozwój osobisty, w tym, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji np. w zakresie produkcji telewizyjnej (współpraca z TVP SA) oraz na pogłębianie pozanaukowych zainteresowań (uczestnictwo w rajdach górskich, balu karnawałowym).

Kwalifikacje absolwentów. Absolwenci kierunku Administracja charakteryzują się solidnym wykształceniem w dziedzinach: administracji, prawa, ekonomii, nauk politycznych i zarządzania. Posiadają umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej potrafią skutecznie posługiwać się nowoczesnymi technikami informatycznymi. Znają dobrze przynajmniej jeden język obcy.

Perspektywy zawodowe. Kierunek Administracja przygotowuje kompetentną i etyczną kadrę dla potrzeb administracji publicznej, dobrze znającą przepisy prawa i posiadającą gruntowną wiedzę ekonomiczną. Dotychczasowi absolwenci Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, z powodzeniem funkcjonują na rynku pracy, podejmując zatrudnienie m.in. w urzędach centralnych, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach rządowych, instytucjach z sektora ubezpieczeniowego, finansowego i organizacjach pozarządowych, a także w sektorze prywatnym.

Strona www uczelni: uek.krakow.pl

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe
Przeprowadza kontrolę działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych; wydaje opinie o funkcjonowaniu działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych; przedstawia wnioski z wyników kontroli.
Zajmuje się prowadzeniem kont szczegółowych podatników, prawidłową ewidencją przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat, kontrolą terminowości wpłacania podatków, likwidacją nadpłat, sporządzaniem informacji o wielkości dochodów, przypisów i sald za okresy sprawozdawcze.
Specjalista administracji publicznej wykonuje zadania wynikające z funkcjonowania organów administracji publicznej różnych szczebli. Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.
Zajmuje się identyfikowaniem wymogów, ograniczeń i przesłanek rekrutacji ze strony podmiotu zatrudniającego, rynku pracy, uregulowań prawnych, oceną przydatności źródeł wiedzy o kandydatach, kanałów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych itp.
Projektuje założenia zakładowej polityki wynagradzania pracowników, przygotowuje instrumenty jej realizacji, analizuje i kontroluje wydatkowanie środków przeznaczanych na wynagrodzenia, ocenia efektywność gospodarowania funduszem wynagrodzeń.
Specjalista do spraw zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Planuje, realizuje i kontroluje działalność placówek edukacyjnych; organizuje proces pedagogiczny zgodnie z zasadami prawa oświatowego; analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów; organizuje przebieg rekrutacji do szkół wszystkich typów; współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.

Dodatkowe informacje

Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014141
rok 201581
rok 201693
rok 201798
rok 2018121
rok 201983
rok 202059
rok 202148
Liczba absolwentów
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,8%
absolwenci z roku 201677,4%
absolwenci z roku 201782,7%
absolwenci z roku 201881,8%
absolwenci z roku 201974,7%
absolwenci z roku 202076,3%
absolwenci z roku 202170,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,2%72,9%
absolwenci z roku 201676,3%67,7%
absolwenci z roku 201778,6%73,5%
absolwenci z roku 201881,0%74,4%
absolwenci z roku 201971,1%56,6%
absolwenci z roku 202076,3%64,4%
absolwenci z roku 202170,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku9,4%7,0%7,3%4,1%2,0%5,4%5,4%4,9%
w II roku7,0%6,5%6,4%2,5%1,1%4,1%3,6%
w III roku6,3%5,6%4,0%5,8%4,1%5,6%
w IV roku4,3%4,2%3,4%3,0%1,4%
w V roku4,4%2,4%5,3%0,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,890,741,010,910,451,101,240,78
w II roku0,780,781,020,570,150,840,72
w III roku0,950,750,941,390,671,39
w IV roku0,720,730,750,810,25
w V roku0,920,580,960,08
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,1214,16
absolwenci z roku 20159,1911,65
absolwenci z roku 201610,2814,42
absolwenci z roku 201713,0313,62
absolwenci z roku 201810,2912,71
absolwenci z roku 20199,8310,56
absolwenci z roku 20206,467,84
absolwenci z roku 20212,143,21
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201460,3%48,9%4,3%
abs. z roku 201571,6%59,2%0,0%
abs. z roku 201662,4%48,4%3,2%
abs. z roku 201758,2%53,1%0,0%
abs. z roku 201865,3%58,7%0,8%
abs. z roku 201965,1%56,7%2,4%
abs. z roku 202071,2%57,6%1,7%
abs. z roku 202160,4%54,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca47,0%52,1%49,2%42,7%50,6%50,3%54,4%51,7%
umowa o pracę38,0%44,0%40,4%38,6%43,8%43,5%45,1%42,9%
samo­zatrudnienie3,0%0,0%2,8%0,0%0,8%1,4%0,7%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 861 zł1 792 zł2 156 zł2 173 zł2 300 zł2 764 zł2 685 zł3 300 zł
w II roku2 202 zł2 409 zł2 629 zł3 050 zł3 078 zł3 561 zł3 728 zł
w III roku2 687 zł2 936 zł3 283 zł3 769 zł3 737 zł4 345 zł
w IV roku3 365 zł3 710 zł3 901 zł4 209 zł4 750 zł
w V roku4 057 zł4 029 zł4 486 zł5 257 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 189 zł2 031 zł2 380 zł2 421 zł2 596 zł3 006 zł3 089 zł3 732 zł
w II roku2 436 zł2 480 zł2 891 zł3 300 zł3 273 zł3 861 zł3 798 zł
w III roku2 854 zł3 094 zł3 292 zł3 862 zł3 838 zł4 470 zł
w IV roku3 511 zł3 723 zł3 839 zł4 308 zł4 655 zł
w V roku4 011 zł4 004 zł4 440 zł5 169 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,520,480,570,510,490,520,510,56
w II roku0,570,620,630,660,600,630,64
w III roku0,670,720,740,760,680,70
w IV roku0,790,820,810,780,77
w V roku0,880,820,860,88
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UEK, Administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności