Kraków, Polska

Analityka gospodarcza

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena wyróżniająca, data: 2016-03-17
inne oceny
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kształcenia na studiach I stopnia na kierunku unikatowym: Analityka gospodarcza.

Głównym celem uruchomienia kształcenia na proponowanym kierunku studiów jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie zgodnym z aktualnym i przewidywanym zapotrzebowaniem krajowego i globalnego rynku pracy oraz priorytetowych kierunków rozwoju kraju i regionu.

Przygotowane standardy kształcenia, plan oraz program studiów dla kierunku Analityka gospodarcza umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz metod ilościowych, podporządkowanych praktyce analiz gospodarczych a także metod informatycznych prowadzenia takich analiz. Absolwent tego kierunku będzie analitykiem gospodarczym, prowadzącym samodzielnie lub częściej w zespole analizy i prognozy gospodarcze.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201475
rok 201558
rok 201680
rok 201782
Liczba absolwentów
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201490,7%
absolwenci z roku 201598,3%
absolwenci z roku 201691,2%
absolwenci z roku 201765,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201484,0%72,0%
absolwenci z roku 201596,6%84,5%
absolwenci z roku 201687,5%62,5%
absolwenci z roku 201765,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku2,3%0,4%0,4%0,8%
w II roku0,6%0,1%0,0%
w III roku1,7%1,3%
w IV roku3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,360,040,040,12
w II roku0,080,010,00
w III roku0,300,23
w IV roku1,21
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,6717,96
absolwenci z roku 201514,4313,83
absolwenci z roku 20169,4111,09
absolwenci z roku 20173,633,97
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201438,7%33,3%5,3%
abs. z roku 201546,6%43,1%0,0%
abs. z roku 201643,8%33,8%2,5%
abs. z roku 201745,1%43,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca23,6%30,0%25,3%32,4%
umowa o pracę20,2%29,2%18,8%30,3%
samo­zatrudnienie4,1%0,0%1,4%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 467 zł2 849 zł2 339 zł3 278 zł
w II roku3 643 zł3 768 zł3 345 zł
w III roku4 478 zł4 608 zł
w IV roku5 581 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 734 zł3 054 zł2 695 zł3 415 zł
w II roku3 695 zł3 810 zł3 684 zł
w III roku4 542 zł4 783 zł
w IV roku5 595 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,670,710,610,73
w II roku0,950,900,82
w III roku1,121,02
w IV roku1,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UEK, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności