Poznań, Polska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena wyróżniająca, data: 2014-09-04
inne oceny

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014216
rok 2015196
rok 2016169
rok 2017188
Liczba absolwentów
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201483,8%
absolwenci z roku 201578,8%
absolwenci z roku 201681,1%
absolwenci z roku 201751,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201478,7%69,9%
absolwenci z roku 201571,3%50,6%
absolwenci z roku 201678,7%55,0%
absolwenci z roku 201752,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,1%2,1%0,7%0,9%
w II roku0,8%2,2%0,4%
w III roku1,4%1,8%
w IV roku0,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,100,240,080,17
w II roku0,120,380,08
w III roku0,300,35
w IV roku0,28
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,2217,79
absolwenci z roku 201512,2413,09
absolwenci z roku 20169,779,86
absolwenci z roku 20172,633,35
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201438,5%30,1%6,0%
abs. z roku 201551,4%38,5%10,3%
abs. z roku 201643,8%35,5%6,5%
abs. z roku 201741,0%33,5%2,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca24,8%38,7%28,0%27,5%
umowa o pracę19,7%26,8%22,1%23,3%
samo­zatrudnienie4,1%7,5%5,4%2,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 820 zł2 325 zł1 876 zł2 481 zł
w II roku2 493 zł2 447 zł2 559 zł
w III roku3 207 zł3 191 zł
w IV roku4 319 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 132 zł2 608 zł1 988 zł2 683 zł
w II roku2 841 zł2 566 zł2 678 zł
w III roku3 417 zł3 191 zł
w IV roku4 524 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,490,580,450,57
w II roku0,670,580,60
w III roku0,800,73
w IV roku0,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UEP, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności