studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Techniki dentystyczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Osoba, która ukończyła studia legitymuje się między innymi umiejętnością wykonywania protez oraz aparatów jako środków profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych układu stomatologicznego. Po nabyciu odpowiedniej praktyki, absolwent może kierować pracownią techniki dentystycznej i organizować szkolenia zawodowe.

Dodatkowe informacje

Techniki dentystyczne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Powinien umieć wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej – w zespole stomatologicznym.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201416
rok 201522
rok 201623
rok 201726
rok 201818
rok 201918
rok 202022
rok 202121
Liczba absolwentów
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201586,4%
absolwenci z roku 201669,6%
absolwenci z roku 201765,4%
absolwenci z roku 201894,4%
absolwenci z roku 201988,9%
absolwenci z roku 202090,9%
absolwenci z roku 202176,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201568,2%45,5%
absolwenci z roku 201652,2%30,4%
absolwenci z roku 201757,7%42,3%
absolwenci z roku 201855,6%38,9%
absolwenci z roku 201955,6%33,3%
absolwenci z roku 202068,2%45,5%
absolwenci z roku 202123,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,8%4,2%8,0%4,5%1,4%4,2%4,5%2,4%
w II roku2,1%2,3%2,2%0,6%0,0%3,2%1,9%
w III roku4,2%7,2%0,0%0,6%0,9%0,0%
w IV roku3,6%1,1%0,0%1,9%0,0%
w V roku0,0%1,9%1,4%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,440,301,130,620,420,591,170,43
w II roku0,190,580,270,160,000,680,56
w III roku0,511,120,000,200,040,00
w IV roku0,840,340,000,360,00
w V roku0,000,510,360,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,0822,00
absolwenci z roku 201520,3724,89
absolwenci z roku 201611,7220,73
absolwenci z roku 201710,2814,56
absolwenci z roku 201812,9216,73
absolwenci z roku 20199,4714,42
absolwenci z roku 202010,1517,62
absolwenci z roku 20212,835,10
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201443,8%31,2%6,2%
abs. z roku 201540,9%31,8%4,5%
abs. z roku 201656,5%30,4%13,0%
abs. z roku 201773,1%53,8%7,7%
abs. z roku 201838,9%16,7%0,0%
abs. z roku 201955,6%33,3%0,0%
abs. z roku 202036,4%13,6%9,1%
abs. z roku 202152,4%42,9%4,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca27,1%23,9%42,0%51,0%24,1%26,4%20,1%44,8%
umowa o pracę12,5%16,3%25,0%31,4%16,7%14,4%7,6%31,0%
samo­zatrudnienie1,6%4,5%7,6%1,6%0,0%0,0%7,6%4,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 553 zł1 986 zł1 742 zł1 940 zł1 533 zł1 062 zł1 987 zł3 184 zł
w II roku1 890 zł2 251 zł2 660 zł2 918 zł2 617 zł1 796 zł1 717 zł
w III roku3 014 zł2 677 zł3 410 zł3 667 zł3 827 zł3 002 zł
w IV roku3 862 zł3 395 zł3 915 zł4 641 zł6 289 zł
w V roku4 356 zł3 289 zł4 691 zł5 883 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 802 zł2 124 zł1 807 zł2 330 zł3 229 zł1 182 zł3 055 zł3 496 zł
w II roku2 470 zł2 131 zł2 555 zł3 063 zł2 955 zł2 246 zł2 650 zł
w III roku2 840 zł2 840 zł2 915 zł3 902 zł3 810 zł3 656 zł
w IV roku3 768 zł3 231 zł4 002 zł4 488 zł6 297 zł
w V roku4 356 zł3 534 zł4 545 zł5 619 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WUM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,350,500,370,410,340,200,320,47
w II roku0,380,520,520,530,480,270,25
w III roku0,600,550,610,660,680,41
w IV roku0,670,610,660,771,00
w V roku0,710,530,740,88
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WUM, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» WUM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. (22) 57 20 913
fax: (22) 57 20 154

Polityka Prywatności