studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Elektroradiologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
I Wydział Lekarski

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów - elektroradiolodzy, samodzielnie lub we współpracy z lekarzem, organizują, planują, wykonują badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne, a następnie opracowują wyniki badań w zakładach radiologii, radioterapii, diagnostyki izotopowej, elektrodiagnostyki w placówkach służby zdrowia lub naukowo-badawczych. Elektroradiolog obsługuje lub nadzoruje użytkowanie i konserwację aparatury radio-diagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Jest także upoważniony do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu.

Przykłady zawodów

Sprawuje kontrolę i obsługuje aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu); ocenia zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowuje je do konsultacji przez lekarza.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201542
rok 201629
rok 201744
rok 201841
rok 201937
rok 202034
rok 202129
Liczba absolwentów
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201576,2%
absolwenci z roku 201682,8%
absolwenci z roku 201772,8%
absolwenci z roku 201878,1%
absolwenci z roku 201956,8%
absolwenci z roku 202070,6%
absolwenci z roku 202189,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201569,1%50,0%
absolwenci z roku 201672,4%62,1%
absolwenci z roku 201770,5%47,7%
absolwenci z roku 201870,7%65,9%
absolwenci z roku 201943,2%37,8%
absolwenci z roku 202055,9%50,0%
absolwenci z roku 202175,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%2,3%0,4%0,0%0,0%0,0%2,0%
w II roku0,0%0,6%0,0%0,0%0,6%0,0%
w III roku0,2%2,3%0,8%0,0%0,0%
w IV roku1,2%0,0%0,2%0,2%
w V roku0,0%0,0%1,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,470,030,000,000,000,49
w II roku0,000,240,000,000,150,00
w III roku0,030,510,250,000,00
w IV roku0,120,000,030,06
w V roku0,000,000,27
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201511,9114,28
absolwenci z roku 201617,0423,64
absolwenci z roku 20179,319,88
absolwenci z roku 201812,1514,90
absolwenci z roku 20196,887,99
absolwenci z roku 20209,8410,73
absolwenci z roku 20215,106,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201557,2%52,4%0,0%
abs. z roku 201637,9%24,1%0,0%
abs. z roku 201770,4%59,1%13,6%
abs. z roku 201860,9%43,9%14,6%
abs. z roku 201967,6%54,1%18,9%
abs. z roku 202052,9%38,3%17,6%
abs. z roku 202131,0%24,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca46,5%21,8%59,6%49,6%64,2%42,9%18,4%
umowa o pracę43,5%14,4%46,7%37,0%48,2%30,6%13,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%11,0%13,2%18,9%14,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 880 zł1 904 zł2 938 zł4 080 zł4 922 zł5 086 zł3 182 zł
w II roku3 270 zł2 203 zł3 270 zł4 795 zł6 243 zł3 567 zł
w III roku3 621 zł3 855 zł3 855 zł4 735 zł6 960 zł
w IV roku4 322 zł4 869 zł5 120 zł6 508 zł
w V roku4 536 zł5 561 zł5 806 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 702 zł2 554 zł2 826 zł4 055 zł4 090 zł5 239 zł3 274 zł
w II roku3 135 zł2 785 zł3 628 zł4 602 zł5 623 zł4 341 zł
w III roku3 474 zł3 946 zł3 855 zł5 017 zł6 023 zł
w IV roku4 318 zł4 730 zł4 800 zł5 911 zł
w V roku4 335 zł5 476 zł5 554 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - WUM, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,670,450,640,840,870,900,46
w II roku0,730,480,660,851,020,57
w III roku0,750,760,720,791,00
w IV roku0,830,940,870,99
w V roku0,830,990,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WUM, Elektroradiologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» WUM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. (22) 57 20 913
fax: (22) 57 20 154


Polityka Prywatności