studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Audiofonologia z protetyką słuchu

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
I Wydział Lekarski

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do pracy w zakresie prowadzenia badań diagnostycznych narządu słuchu, równowagi, mowy, oraz prowadzenia rehabilitacji zaburzeń wspomnianych narządów.

Przykłady zawodów

Zajmuje się różnymi aspektami uszkodzeń słuchu oraz ich konsekwencjami;
diagnozuje czynności narządu słuchu i równowagi oraz określa neurologiczne uwarunkowania rozwoju procesu komunikatywnego oraz poznawczego stosując metody wspomagania słuchu, równowagi, mowy;
dobiera i konserwuje aparaty słuchowe;
prowadzi rehabilitację w/w zaburzeń;
współpracuje z otolaryngologami, audiologami i foniatrami oraz surdologopedami.
Diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnąrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.
Polityka Prywatności