Łódź, Polska

Biotechnologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Zauważalny w ostatnim dziesięcioleciu szybki rozwój medycyny i technik z nią związanych implikuje konieczność podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym - z pogranicza fizyki i elektroniki oraz chemii i biologii eksperymentalnej. Stwarza to konieczność kształcenia kadr, które wiedzę niezbędną do realizacji takich zadań zdobędą w czasie studiów, a nie w rezultacie przyuczenia po dyplomie. Szanse zdobycia takiego właśnie interdyscyplinarnego wykształcenia stwarza Biotechnologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Medycyna molekularna to nowa, fascynująca dziedzina nauk medycznych, wyrastająca bezpośrednio z biologii molekularnej, badającej procesy życiowe na poziomie cząsteczkowym. Inne dyscypliny pokrewne to m. in.: biochemia, biofizyka, mikrobiologia, chemia analityczna, genetyka molekularna.

Absolwent zdobywa zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych, aby:

  • kompleksowo postrzegać i rozumieć funkcjonowanie organizmów żywych oraz systemów biologicznych, a także potrafić właściwie wykorzystać posiadaną wiedzę, również w celach gospodarczo-ekonomicznych;
  • sprawnie poruszać się na styku nauk medycznych i biologicznych oraz najnowocześniejszych technologii i bez problemu współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin;
  • wybierać i łączyć elementy zdobytej wiedzy z obszaru wielu dziedzin pod kątem celu prowadzonych badań - opracowywanie i optymalizacja procesów biotechnologicznych czy projektowanie i prowadzenie procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach.
Strona www uczelni: umed.pl

Przykłady zawodów

Kieruje przemysłowymi procesami syntezy, biosyntezy oraz wyodrębniania substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a także wytwarzania z nich produktów użytkowych; uczestniczy w badaniach, opracowywaniu i wdrażaniu nowych projektów procesowych oraz w projektowaniu, rozwoju i modernizacji zakładów biotechnologicznych.

Dodatkowe informacje

Biotechnologia - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci poruszają się sprawnie na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.
Biotechnologia
Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201448
rok 201550
rok 201653
rok 201754
Liczba absolwentów
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201491,7%
absolwenci z roku 201592,0%
absolwenci z roku 201681,1%
absolwenci z roku 201737,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201491,7%68,8%
absolwenci z roku 201588,0%78,0%
absolwenci z roku 201677,4%52,8%
absolwenci z roku 201735,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku2,3%0,0%1,9%3,2%
w II roku0,3%1,3%0,5%
w III roku4,2%3,1%
w IV roku1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,160,000,250,45
w II roku0,030,160,07
w III roku0,550,54
w IV roku0,16
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,1024,33
absolwenci z roku 201520,1023,20
absolwenci z roku 201615,4910,00
absolwenci z roku 20173,142,88
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,8%16,7%0,0%
abs. z roku 201512,0%8,0%2,0%
abs. z roku 201624,5%18,9%1,9%
abs. z roku 201724,1%13,0%3,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca10,8%6,0%13,8%13,5%
umowa o pracę9,7%5,0%10,2%9,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,7%1,1%2,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 430 zł1 366 zł1 556 zł1 585 zł
w II roku1 740 zł1 449 zł1 475 zł
w III roku2 557 zł2 740 zł
w IV roku3 331 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 445 zł1 737 zł1 671 zł2 198 zł
w II roku2 109 zł1 603 zł1 711 zł
w III roku2 876 zł2 787 zł
w IV roku3 326 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UM , studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,390,370,380,37
w II roku0,440,370,36
w III roku0,630,64
w IV roku0,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UM , Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności