studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-01-13
inne oceny

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci studiów posiadają gruntowną wiedzę teore­tyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i pro­blemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw i instytucji publicznych; posiadają umiejętności rozpo­znawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finan­sowymi i informacjami oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o cha­rakterze gospodarczym lub administracyjnym.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przed­siębiorstwach agrobiznesu, handlu, usługach, różnego rodzaju agencjach konsultingowych, organizacjach go­spodarczych i samorządowych, szkolnictwie, placów­kach naukowo-badawczych, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/zarzadzanie/

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/zarzadzanie/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014179
rok 2015108
rok 2016112
rok 2017122
rok 2018129
rok 2019140
rok 2020104
rok 2021113
Liczba absolwentów
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/zarzadzanie/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201586,1%
absolwenci z roku 201679,5%
absolwenci z roku 201773,0%
absolwenci z roku 201882,2%
absolwenci z roku 201972,9%
absolwenci z roku 202079,8%
absolwenci z roku 202176,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,5%63,9%
absolwenci z roku 201679,5%64,3%
absolwenci z roku 201771,3%59,0%
absolwenci z roku 201878,3%58,9%
absolwenci z roku 201969,3%50,0%
absolwenci z roku 202077,9%50,0%
absolwenci z roku 202174,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/zarzadzanie/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,9%3,9%1,3%3,2%2,5%4,5%0,9%1,1%
w II roku2,7%2,0%0,1%2,4%1,7%2,0%0,2%
w III roku3,7%2,1%1,1%3,3%3,2%1,9%
w IV roku2,8%2,0%2,0%3,7%1,4%
w V roku2,5%2,4%2,9%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,190,520,210,390,460,680,270,40
w II roku0,350,200,040,310,300,550,02
w III roku0,530,400,130,470,510,53
w IV roku0,650,240,240,520,16
w V roku0,790,530,540,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/zarzadzanie/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,8816,79
absolwenci z roku 201513,1715,79
absolwenci z roku 201613,1016,31
absolwenci z roku 201712,0914,30
absolwenci z roku 201810,2312,44
absolwenci z roku 201910,1711,86
absolwenci z roku 202010,0414,52
absolwenci z roku 20211,763,68
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201452,5%45,2%3,3%
abs. z roku 201550,9%41,6%1,8%
abs. z roku 201654,5%45,5%4,5%
abs. z roku 201759,0%53,2%2,4%
abs. z roku 201867,4%58,9%3,9%
abs. z roku 201960,0%45,0%10,7%
abs. z roku 202052,0%28,9%5,7%
abs. z roku 202164,6%51,3%4,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca40,7%37,3%41,4%46,1%55,4%50,6%36,4%51,5%
umowa o pracę34,6%32,2%33,0%39,6%48,2%36,7%23,1%41,5%
samo­zatrudnienie1,8%0,3%2,3%1,2%2,5%8,8%4,1%4,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/zarzadzanie/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 303 zł2 542 zł2 747 zł3 099 zł3 132 zł4 022 zł2 700 zł4 115 zł
w II roku2 647 zł2 876 zł3 534 zł3 868 zł3 699 zł4 350 zł4 189 zł
w III roku3 107 zł3 465 zł4 473 zł4 500 zł4 118 zł5 151 zł
w IV roku3 880 zł4 511 zł5 000 zł5 321 zł5 083 zł
w V roku4 466 zł4 888 zł5 544 zł6 153 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 441 zł2 858 zł2 893 zł3 452 zł3 312 zł4 274 zł3 408 zł4 611 zł
w II roku2 825 zł2 991 zł3 697 zł4 199 zł3 979 zł4 436 zł4 835 zł
w III roku3 308 zł3 666 zł4 682 zł4 551 zł4 390 zł5 299 zł
w IV roku3 989 zł4 523 zł5 160 zł5 298 zł5 127 zł
w V roku4 531 zł4 930 zł5 782 zł6 242 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,570,570,600,650,640,770,480,62
w II roku0,620,640,740,750,720,760,67
w III roku0,700,700,880,810,740,82
w IV roku0,820,870,940,890,80
w V roku0,870,880,950,92
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie SGGW:
www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/zarzadzanie/

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Polityka Prywatności