Łódź, Polska

Reżyseria

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2014-02-20
inne oceny

Przykłady zawodów

Tworzy sztukę filmową, kieruje realizacją filmu fabularnego lub dokumentalnego, określając jego idee (temat), dokonując wyboru lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne, dotyczące doboru osób (autorów, aktorów, pracowników techniczno-organizacyjnych, doradców i konsultantów), angażowanych do zadań twórczych lub realizacyjnych, miejsca, czasu oraz wszelkich elementów materialnych niezbędnych do powstania filmu; zajmuje się twórczą inscenizacją idei filmu, przetworzeniem jej filmowymi środkami wyrazu w utwór artystyczny, zapisany na taśmie filmowej lub innych nośnikach.
Współtworzy sztukę teatralną, kieruje realizacją przedstawień teatralnych, określając ich idee (temat), dokonując wyboru tekstu lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne dotyczące doboru osób (autorów, aktorów), angażowanych do zadań scenicznych.
Wykonuje w sposób twórczy prace wchodzące w zakres reżyserii telewizyjnej, odpowiada za poziom artystyczny programów telewizyjnych, przede wszystkim teatralnych, zlecanych przez naczelne redakcje.

Dodatkowe informacje

Reżyseria - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu historii i teorii teatru i dramatu, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, historii sztuki i kultury oraz dysponować świadomością estetyczną i etyczną. Powinien posiadać wiedzę o technicznych i organizacyjnych aspektach pracy w teatrze i filmie oraz o podstawowych aspektach zarządzania instytucjami kultury. Powinien posiadać zdolność twórczego myślenia i umiejętności pracy w zespole. Powinien być przygotowany do podjęcia twórczej działalności jako reżyser w teatrze dramatycznym, muzycznym i lalkowym, w filmie, w telewizji, w przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator, scenarzysta i dramaturg. Powinien być przygotowany do podjęcia funkcji kierowniczych w instytucjach artystycznych.
Reżyseria - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę humanistyczną z zakresu historii i teorii filmu, kultury i sztuki oraz dysponować świadomością estetyczną i etyczną. Powinien posiadać wiedzę o: technicznych i technologicznych aspektach twórczości filmowej i telewizyjnej, sztuce operatorskiej, montażu, dźwięku, muzyce, scenografii filmowej oraz wiedzę z zakresu dramaturgii i scenariopisarstwa. Powinien posiadać umiejętności i doświadczenie niezbędne dla prowadzenia pracy z aktorem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy między innymi w : pełnienia funkcji pomocniczych asystenta i drugiego reżysera na profesjonalnych planach filmowych; samodzielnej realizacji krótkich form filmowych; podjęcia pracy w telewizji i mediach; podjęcia pracy jako organizator i animator życia kulturalnego w placówkach oświatowych i instytucjach kultury oraz podjęcia pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Reżyseria
Reżyseria to programowanie, przedstawienie zaś to gotowy przekaz.
Autor: Zygmunt Hübner, Sztuka reżyserii

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201437
Liczba absolwentów
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201449,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201438,5%25,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
w I roku0,4%
w II roku0,0%
w III roku0,6%
w IV roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
w I roku0,04
w II roku0,00
w III roku0,08
w IV roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,714,26
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201432,5%7,2%16,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
jakakolwiek praca20,1%
umowa o pracę7,2%
samo­zatrudnienie8,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
absolwenci
2014
w I roku1 695 zł
w II roku1 146 zł
w III roku2 215 zł
w IV roku1 571 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
absolwenci
2014
w I roku1 458 zł
w II roku1 147 zł
w III roku851 zł
w IV roku664 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
w I roku0,41
w II roku0,28
w III roku0,53
w IV roku0,35
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
PWSFTViT, Reżyseria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności