Łódź, Polska

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-04-23
inne oceny

Dodatkowe informacje

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Absolwent posiada kompetencje predestynujące go do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji oraz do pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych, strukturach samorządowych i administracji publicznej oraz instytucjach artystycznych – teatrach, domach kultury, biurach organizacji imprez.
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201426
rok 201529
rok 201642
rok 201737
Liczba absolwentów
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201484,6%
absolwenci z roku 201579,3%
absolwenci z roku 201661,9%
absolwenci z roku 201721,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201476,9%53,8%
absolwenci z roku 201582,8%65,5%
absolwenci z roku 201659,5%9,6%
absolwenci z roku 201718,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,3%0,0%1,0%1,1%
w II roku1,0%0,0%0,0%
w III roku1,6%3,6%
w IV roku6,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,120,000,200,16
w II roku0,120,000,00
w III roku0,300,67
w IV roku0,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,1516,82
absolwenci z roku 201516,1114,48
absolwenci z roku 20169,331,50
absolwenci z roku 20172,251,69
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201426,9%19,2%3,8%
abs. z roku 201534,5%24,1%3,4%
abs. z roku 201635,7%21,5%14,3%
abs. z roku 201759,4%40,5%10,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca17,9%18,4%28,8%45,1%
umowa o pracę13,8%12,1%16,7%29,6%
samo­zatrudnienie3,8%3,2%14,1%6,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 081 zł2 592 zł3 619 zł2 305 zł
w II roku1 967 zł3 423 zł2 634 zł
w III roku2 083 zł3 722 zł
w IV roku2 982 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 263 zł2 511 zł3 982 zł2 625 zł
w II roku2 166 zł3 274 zł5 089 zł
w III roku2 298 zł3 543 zł
w IV roku2 625 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,530,590,840,49
w II roku0,490,760,55
w III roku0,490,81
w IV roku0,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności