Gdańsk, Polska

Wiedza o teatrze

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

ATUTY KIERUNKU

 
Studia na Wiedzy o teatrze zogniskowane są wokół problematyki teatrologicznej, filmoznawczej, medioznawczej oraz związanej z antropologią widowisk. Na praktyczny wymiar programu studiów składa się wiedza o zarządzaniu kulturą i jej finansowaniu, o zróżnicowaniu obiegów kulturowych, o perswazji językowej i wizualnej. Program obejmuje także praktyki zawodowe realizowane w instytucjach teatralnych, filmowych, medialnych. Studia koncentrują się na wykształceniu ludzi dobrze zorientowanych w specyfice i trendach współczesnej kultury widowisk, w jej uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Ułatwiają również debiut na półprofesjonalnych i niezależnych scenach Trójmiasta.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci Wiedzy o teatrze przygotowani są do pracy w zawodach związanych z szeroko rozumianą domeną współczesnej kultury audiowizualnej - teatrem i filmem, a także radiem, telewizją, mediami elektronicznymi i sferą organizacji widowisk. Dysponują pogłębioną wiedzą nie tylko z zakresu dramatu, teatru i filmu, ale także z wielu dyscyplin humanistycznych, których refleksja ogniskuje się wokół współczesnej kultury i społeczeństwa spektaklu. Ukończenie kierunku umożliwia podjęcie pracy w szerokim spektrum zawodów - od krytyki teatralnej i filmowej, poprzez dziennikarstwo i publicystykę kulturalną, logopedię medialną, reklamę aż po impresariat, management, zarządzanie kulturą, obsługę stron internetowych.

Dodatkowe informacje

Wiedza o teatrze - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających i świata widowisk – szczególnie teatru. Posiada wiedzę z zakresu przeszłości i teraźniejszości teatru. Wprowadzony jest w problematykę teorii dramatu i teatru, antropologii i socjologii teatru. Absolwent jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); teatrach i instytucjach kultury oraz prasie teatralnej i kulturalnej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201410
rok 201515
rok 201615
rok 201710
Liczba absolwentów
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201480,0%
absolwenci z roku 201586,7%
absolwenci z roku 201660,0%
absolwenci z roku 201730,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201450,0%20,0%
absolwenci z roku 201586,7%46,7%
absolwenci z roku 201660,0%26,7%
absolwenci z roku 201730,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku6,7%0,0%0,0%0,0%
w II roku5,8%0,0%4,0%
w III roku0,0%2,2%
w IV roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,610,000,000,00
w II roku0,640,000,87
w III roku0,000,44
w IV roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,1017,22
absolwenci z roku 201517,2015,71
absolwenci z roku 20164,114,62
absolwenci z roku 20175,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%30,0%0,0%
abs. z roku 201526,7%20,0%0,0%
abs. z roku 201653,3%46,7%0,0%
abs. z roku 201740,0%20,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca34,2%23,3%40,0%22,7%
umowa o pracę30,0%18,9%33,9%20,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 542 zł2 020 zł1 856 zł1 262 zł
w II roku2 336 zł2 406 zł1 969 zł
w III roku2 930 zł1 938 zł
w IV roku3 617 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 978 zł2 565 zł1 755 zł
w II roku2 775 zł2 305 zł2 402 zł
w III roku3 347 zł2 660 zł
w IV roku4 025 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,380,530,450,28
w II roku0,600,580,47
w III roku0,720,43
w IV roku0,84
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UG, Wiedza o teatrze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności