Gdańsk, Polska

Zarządzanie instytucjami artystycznymi

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

ATUTY KIERUNKU

Kierunek ten to przemyślane połączenie kilku dziedzin (jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz zarządzanie) w taki sposób, aby maksymalnie się one uzupełniały. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zawodowo związanych z polskimi i zagranicznymi instytucjami artystycznymi.
Dla wszystkich przewidujemy wiele praktyk - w różnych działach polskich instytucji artystycznych oraz możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne m.in. w ramach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich (działającej w siedmiu krajach Europy). Absolwenci specjalności sceniczno-menedżerskiej będą mieli szansę uzyskać równocześnie 2 dyplomy - jeden UG, drugi - Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku będą mogli pracować w instytucjach artystycznych, urzędach, agencjach, fundacjach, stowarzyszeniach, departamentach kultury oraz przy organizacji festiwali i wydarzeń artystycznych. Z naszych informacji wynika, że w Polsce istnieje około 8000 etatów odpowiadającym sylwetce naszego absolwenta.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201630
rok 201733
Liczba absolwentów
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201653,3%
absolwenci z roku 201760,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201650,0%26,7%
absolwenci z roku 201754,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,7%2,6%
w II roku0,0%
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,310,55
w II roku0,00
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20165,744,78
absolwenci z roku 20174,163,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201660,0%46,7%3,3%
abs. z roku 201754,5%33,3%9,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca45,6%36,5%
umowa o pracę38,3%26,8%
samo­zatrudnienie0,8%7,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 994 zł2 790 zł
w II roku3 372 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 490 zł3 947 zł
w II roku3 818 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi - UG, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,660,59
w II roku0,71
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Polityka Prywatności